Visa allt om Göteborgs Granit AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 952 2 483 2 555 2 377 2 213 2 241 2 283 2 265 2 475 2 319
Övrig omsättning 89 89 397 24 575 2 87 396 318 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 160 290 -72 407 155 -42 593 246 -42
Resultat efter finansnetto -30 125 263 -98 379 152 -47 576 237 -66
Årets resultat 209 98 88 -14 171 226 131 183 -18 40
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 954 1 532 2 079 1 245 1 543 532 876 1 238 924 606
Omsättningstillgångar 876 707 566 426 632 654 617 726 794 693
Tillgångar 1 831 2 239 2 645 1 672 2 175 1 186 1 493 1 963 1 718 1 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 297 300 211 375 504 378 347 264 382
Obeskattade reserver 309 610 610 460 550 403 551 773 437 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 482 797 1 161 521 776 0 17 257 611 145
Kortfristiga skulder 634 534 574 480 475 279 547 586 405 589
Skulder och eget kapital 1 831 2 239 2 645 1 672 2 175 1 186 1 493 1 963 1 718 1 298
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 700 707 665 671
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 344 328 312 337
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 150 300 100 100 100 100
Omsättning 3 041 2 572 2 952 2 401 2 788 2 243 2 370 2 661 2 793 2 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 738 828 852 792 738 747 761 755 825 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 368 382 384 395 348 363 365 342 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 576 737 861 336 795 516 320 955 578 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,89% -2,82% 7,49% 7,41% -1,25% -1,84% 0,79% -8,48% 6,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,05% 7,15% 10,96% -4,31% 18,71% 13,07% -2,81% 30,26% 14,38% -3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,03% 6,44% 11,35% -3,03% 18,39% 6,92% -1,84% 26,23% 9,98% -1,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,02% 95,13% 88,77% 90,16% 90,56% 94,69% 86,55% 97,84% 79,11% 81,67%
Rörelsekapital/omsättning 8,20% 6,97% -0,31% -2,27% 7,09% 16,73% 3,07% 6,18% 15,72% 4,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,34% 34,52% 29,33% 34,08% 36,97% 69,00% 54,10% 48,39% 35,21% 39,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,17% 132,40% 98,61% 88,75% 133,05% 234,41% 112,80% 123,89% 196,05% 117,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!