Visa allt om Ringhals AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6 938 197 7 434 107 8 248 943 8 179 087 8 007 820 7 993 174 7 882 767 6 338 970 6 416 800 5 129 826
Övrig omsättning 52 802 50 821 8 146 13 827 13 217 52 953 82 143 353 223 59 981 334 812
Rörelseresultat (EBIT) 612 005 622 483 620 842 -10 735 805 419 320 581 811 918 420 576 012 703 637 482 631
Resultat efter finansnetto 336 165 338 425 352 340 -10 855 539 2 292 6 000 7 500 4 500 6 500 15 363
Årets resultat 254 464 262 008 275 835 9 383 1 894 8 534 5 436 4 291 3 887 15 424
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 258 582 13 109 778 12 122 177 11 603 025 22 159 460 17 795 467 17 131 916 16 335 969 14 221 602 12 139 808
Omsättningstillgångar 3 834 375 4 341 078 4 999 805 4 519 573 3 804 199 12 937 420 12 463 269 10 172 707 8 881 016 7 259 588
Tillgångar 18 092 957 17 450 856 17 121 982 16 122 598 25 963 659 30 732 887 29 595 185 26 508 676 23 102 618 19 399 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 124 821 501 835 097 561 027 560 114 563 513 559 214 557 660 568 793 569 186
Obeskattade reserver 4 076 623 3 255 533 2 283 327 1 742 715 10 296 142 8 982 986 7 638 005 6 042 071 5 249 195 3 947 670
Avsättningar (tkr) 1 220 092 1 168 544 1 164 354 1 138 571 1 115 278 1 063 138 1 077 481 290 329 281 935 296 987
Långfristiga skulder 10 769 580 11 034 242 11 182 050 10 759 362 12 648 038 18 877 396 18 843 095 17 989 427 15 461 579 13 247 940
Kortfristiga skulder 1 212 538 1 171 036 1 657 154 1 920 922 1 344 087 1 245 854 1 477 390 1 629 189 1 541 116 1 337 613
Skulder och eget kapital 18 092 957 17 450 856 17 121 982 16 122 598 25 963 659 30 732 887 29 595 185 26 508 676 23 102 618 19 399 396
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 4 658 4 023 4 032 2 900 3 533 3 594 2 478 1 812 1 728 1 584
Varav tantiem till styrelse & VD 164 - - - - 158 144 128 126 132
Löner till övriga anställda 756 154 776 350 789 618 840 820 833 372 782 028 757 063 733 854 690 619 696 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 398 629 386 936 367 336 391 550 377 999 346 952 314 796 360 782 316 254 301 554
Utdelning till aktieägare 254 430 261 841 275 603 1 764 8 469 5 293 4 235 3 882 15 424 4 280
Omsättning 6 990 999 7 484 928 8 257 089 8 192 914 8 021 037 8 046 127 7 964 910 6 692 193 6 476 781 5 464 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 388 1 451 1 556 1 641 1 618 1 577 1 547 1 511 1 488 1 524
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 999 5 123 5 301 4 984 4 949 5 069 5 096 4 195 4 312 3 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 835 804 746 753 751 718 694 726 678 656
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 188 352 1 180 429 1 137 544 -9 088 198 1 718 075 1 795 113 2 034 440 1 482 034 1 440 093 970 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,67% -9,88% 0,85% 2,14% 0,18% 1,40% 24,35% -1,21% 25,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,39% 3,57% 3,67% -66,47% 1,65% 1,99% 3,18% 2,43% 3,46% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,83% 8,39% 7,62% -131,02% 5,35% 7,64% 11,95% 10,16% 12,44% 12,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,36% 9,16% 8,71% -129,70% 6,55% 8,36% 12,77% 6,37% 13,13% 7,79%
Rörelsekapital/omsättning 37,79% 42,64% 40,52% 31,77% 30,72% 146,27% 139,37% 134,78% 114,39% 115,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,07% 19,26% 15,28% 11,91% 33,09% 24,63% 20,91% 18,90% 19,21% 17,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,30% 38,44% 54,77% 21,55% 14,07% 761,44% 608,02% 411,25% 379,69% 361,56%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...