Visa allt om Ringhals AB
Visa allt om Ringhals AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 434 107 8 248 943 8 179 087 8 007 820 7 993 174 7 882 767 6 338 970 6 416 800 5 129 826 5 621 509
Övrig omsättning 50 821 8 146 13 827 13 217 52 953 82 143 353 223 59 981 334 812 126 307
Rörelseresultat (EBIT) 622 483 620 842 -10 735 805 419 320 581 811 918 420 576 012 703 637 482 631 331 391
Resultat efter finansnetto 338 425 352 340 -10 855 539 2 292 6 000 7 500 4 500 6 500 15 363 3 999
Årets resultat 262 008 275 835 9 383 1 894 8 534 5 436 4 291 3 887 15 424 4 244
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 109 778 12 122 177 11 603 025 22 159 460 17 795 467 17 131 916 16 335 969 14 221 602 12 139 808 10 019 160
Omsättningstillgångar 4 341 078 4 999 805 4 519 573 3 804 199 12 937 420 12 463 269 10 172 707 8 881 016 7 259 588 6 017 282
Tillgångar 17 450 856 17 121 982 16 122 598 25 963 659 30 732 887 29 595 185 26 508 676 23 102 618 19 399 396 16 036 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 821 501 835 097 561 027 560 114 563 513 559 214 557 660 568 793 569 186 557 820
Obeskattade reserver 3 255 533 2 283 327 1 742 715 10 296 142 8 982 986 7 638 005 6 042 071 5 249 195 3 947 670 3 062 894
Avsättningar (tkr) 1 168 544 1 164 354 1 138 571 1 115 278 1 063 138 1 077 481 290 329 281 935 296 987 214 234
Långfristiga skulder 11 034 242 11 182 050 10 759 362 12 648 038 18 877 396 18 843 095 17 989 427 15 461 579 13 247 940 10 633 870
Kortfristiga skulder 1 171 036 1 657 154 1 920 922 1 344 087 1 245 854 1 477 390 1 629 189 1 541 116 1 337 613 1 567 624
Skulder och eget kapital 17 450 856 17 121 982 16 122 598 25 963 659 30 732 887 29 595 185 26 508 676 23 102 618 19 399 396 16 036 442
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 023 4 032 2 900 3 533 3 594 2 478 1 812 1 728 1 584 1 778
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 158 144 128 126 132 147
Löner till övriga anställda 776 350 789 618 840 820 833 372 782 028 757 063 733 854 690 619 696 578 672 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 386 936 367 336 391 550 377 999 346 952 314 796 360 782 316 254 301 554 408 034
Utdelning till aktieägare 261 841 275 603 1 764 8 469 5 293 4 235 3 882 15 424 4 280 4 058
Omsättning 7 484 928 8 257 089 8 192 914 8 021 037 8 046 127 7 964 910 6 692 193 6 476 781 5 464 638 5 747 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 451 1 556 1 641 1 618 1 577 1 547 1 511 1 488 1 524 1 494
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 123 5 301 4 984 4 949 5 069 5 096 4 195 4 312 3 366 3 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 804 746 753 751 718 694 726 678 656 724
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 180 429 1 137 544 -9 088 198 1 718 075 1 795 113 2 034 440 1 482 034 1 440 093 970 195 788 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,88% 0,85% 2,14% 0,18% 1,40% 24,35% -1,21% 25,09% -8,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,57% 3,67% -66,47% 1,65% 1,99% 3,18% 2,43% 3,46% 3,38% 3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,39% 7,62% -131,02% 5,35% 7,64% 11,95% 10,16% 12,44% 12,77% 8,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,16% 8,71% -129,70% 6,55% 8,36% 12,77% 6,37% 13,13% 7,79% 6,72%
Rörelsekapital/omsättning 42,64% 40,52% 31,77% 30,72% 146,27% 139,37% 134,78% 114,39% 115,44% 79,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,26% 15,28% 11,91% 33,09% 24,63% 20,91% 18,90% 19,21% 17,93% 17,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,44% 54,77% 21,55% 14,07% 761,44% 608,02% 411,25% 379,69% 361,56% 254,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...