Visa allt om Glasögonbutiken i Sala AB
Visa allt om Glasögonbutiken i Sala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 825 6 799 6 532 6 498 6 193 6 299 6 439 6 634 6 796 6 590
Övrig omsättning 78 54 55 53 43 43 35 53 38 58
Rörelseresultat (EBIT) 471 122 77 141 -209 174 284 -118 143 -206
Resultat efter finansnetto 409 2 314 70 129 -219 172 266 -155 100 -228
Årets resultat 293 2 246 37 66 -74 97 108 0 38 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 443 296 312 356 379 260 298 335 412 504
Omsättningstillgångar 1 768 3 317 1 540 1 284 1 137 1 662 1 174 1 153 1 568 1 365
Tillgångar 2 211 3 613 1 852 1 640 1 516 1 922 1 472 1 488 1 980 1 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 660 2 367 657 620 609 732 685 577 577 539
Obeskattade reserver 132 118 73 57 0 146 113 0 167 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 419 1 128 1 123 963 907 1 044 674 911 1 235 1 198
Skulder och eget kapital 2 211 3 613 1 852 1 640 1 516 1 922 1 472 1 488 1 980 1 869
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 418 404 401 384 370 374
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 801 1 741 1 636 1 204 1 157 1 209 1 314 1 276 1 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 714 639 620 624 648 671 704 709 691
Utdelning till aktieägare 300 2 000 536 55 0 50 50 0 0 0
Omsättning 6 903 6 853 6 587 6 551 6 236 6 342 6 474 6 687 6 834 6 648
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 365 1 360 1 306 1 300 1 239 1 260 1 073 948 1 133 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 522 491 464 458 452 391 350 412 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 485 138 101 165 -184 197 351 -42 235 -106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,38% 4,09% 0,52% 4,92% -1,68% -2,17% -2,94% -2,38% 3,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,09% 64,24% 4,16% 8,66% -13,72% 9,37% 19,36% -7,86% 7,22% -10,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,78% 34,14% 1,18% 2,19% -3,36% 2,86% 4,43% -1,76% 2,10% -2,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,80% 62,54% 61,76% 61,48% 61,02% 62,36% 62,84% 57,42% 61,62% 58,04%
Rörelsekapital/omsättning 5,11% 32,20% 6,38% 4,94% 3,71% 9,81% 7,77% 3,65% 4,90% 2,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,51% 68,06% 38,55% 40,52% 40,17% 43,68% 52,19% 38,78% 35,21% 33,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,85% 242,20% 83,53% 72,59% 51,05% 90,61% 60,68% 41,60% 37,89% 35,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...