Visa allt om Prolog Mat & Media AB
Visa allt om Prolog Mat & Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 77 - 0 - 0 0 0 2 046 1 861 1 980
Övrig omsättning - - - - - - - - 6 2
Rörelseresultat (EBIT) 5 - 0 - -21 -28 -96 293 199 -51
Resultat efter finansnetto 5 - 0 - -7 -33 -97 281 194 -60
Årets resultat -10 - 0 - -7 -33 16 154 104 -60
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 - 0 - 0 0 20 20 129 147
Omsättningstillgångar 65 - 99 - 155 186 450 716 377 151
Tillgångar 95 - 99 - 155 186 470 736 506 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 - 99 - 149 157 390 374 219 116
Obeskattade reserver 0 - 0 - 0 0 0 119 49 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 - 0 - 6 30 80 243 238 183
Skulder och eget kapital 95 - 99 - 155 186 470 736 506 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 * 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 70 110 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 212 240 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 15 15 0 116 147 153
Utdelning till aktieägare 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 - 0 - 0 0 0 2 046 1 867 1 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 682 620 660
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 133 165 187
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 - 0 - -21 -28 -96 293 267 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -100,00% 9,94% -6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,32% - - - - - - 39,95% 40,51% -16,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,79% - - - - - - 14,37% 11,02% -2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,27% - - - - - - 82,99% 83,34% 83,18%
Rörelsekapital/omsättning 79,22% - - - - - - 23,12% 7,47% -1,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,89% - 100,00% - 96,13% 84,41% 82,98% 62,73% 50,25% 38,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 225,00% - - - 2 583,33% 620,00% 562,50% 286,42% 150,00% 71,58%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...