Visa allt om Perssons Glas Eftr i Borgholm AB
Visa allt om Perssons Glas Eftr i Borgholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 635 1 502 1 521 1 275 1 418 1 488 1 529 1 393 1 354 1 761
Övrig omsättning 103 106 71 84 83 204 162 110 124 77
Rörelseresultat (EBIT) 128 -24 -34 125 -75 -36 34 39 -181 -36
Resultat efter finansnetto 89 -59 -80 67 -145 -107 -23 -14 -257 -91
Årets resultat 89 -59 -80 67 -145 -107 -23 -14 -257 -72
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 697 708 744 807 879 973 1 187 1 344 1 499 828
Omsättningstillgångar 464 281 350 309 409 281 215 286 222 452
Tillgångar 1 161 989 1 094 1 116 1 288 1 254 1 402 1 630 1 722 1 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 161 220 194 100 145 245 261 269 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 106 133 139 146 153 159 0
Långfristiga skulder 698 610 700 588 802 718 700 896 963 956
Kortfristiga skulder 213 217 174 227 253 251 311 319 331 270
Skulder och eget kapital 1 161 989 1 094 1 116 1 288 1 254 1 402 1 630 1 722 1 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 68 96 151 133 20 104 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 173 161 - 17 14 6 6 0 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 102 97 69 84 95 98 62 92 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 738 1 608 1 592 1 359 1 501 1 692 1 691 1 503 1 478 1 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 635 1 502 1 521 1 275 1 418 1 488 1 529 1 393 1 354 1 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 236 311 304 172 227 306 280 116 227 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 182 32 29 199 30 95 202 209 -3 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,85% -1,25% 19,29% -10,08% -4,70% -2,68% 9,76% 2,88% -23,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,02% -2,33% -3,11% 11,20% -5,82% -2,87% 2,43% 2,39% -10,45% -2,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,83% -1,53% -2,24% 9,80% -5,29% -2,42% 2,22% 2,80% -13,29% -2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,57% 56,66% 51,74% 59,61% 51,34% 50,94% 49,51% 52,98% 42,69% 50,26%
Rörelsekapital/omsättning 15,35% 4,26% 11,57% 6,43% 11,00% 2,02% -6,28% -2,37% -8,05% 10,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,53% 16,28% 20,11% 17,38% 7,76% 11,56% 17,48% 16,01% 15,62% 4,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,01% 89,40% 151,15% 98,68% 127,67% 80,88% 41,48% 65,52% 44,71% 110,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...