Visa allt om Sveaskog AB
Visa allt om Sveaskog AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 206 000 5 922 000 6 078 000 6 232 000 6 056 000 6 307 000 6 724 000 6 951 000 6 034 000 7 240 000
Övrig omsättning 784 000 171 000 151 000 187 000 1 276 000 159 000 306 000 29 000 16 000 21 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 827 000 1 631 000 2 800 000 2 418 000 2 214 000 1 473 000 1 459 000 1 280 000 924 000 744 000
Resultat efter finansnetto 1 719 000 1 457 000 2 586 000 2 157 000 1 941 000 1 128 000 1 229 000 2 774 000 2 644 000 1 280 000
Årets resultat 1 359 000 1 190 000 2 017 000 1 691 000 1 475 000 2 155 000 899 000 2 055 000 1 924 000 1 370 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 562 000 35 433 000 35 088 000 33 557 000 32 487 000 31 467 000 31 082 000 31 022 000 31 063 000 29 667 000
Omsättningstillgångar 3 883 000 3 172 000 3 211 000 3 646 000 3 340 000 3 278 000 3 285 000 4 614 000 3 166 000 3 553 000
Tillgångar 39 445 000 38 605 000 38 299 000 37 203 000 35 827 000 34 745 000 34 367 000 35 636 000 34 229 000 33 220 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 669 000 20 092 000 19 714 000 18 463 000 17 397 000 16 333 000 18 674 000 19 516 000 17 898 000 16 051 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 539 000 759 000 889 000 872 000 948 000 9 154 000 1 039 000 1 047 000 1 163 000
Långfristiga skulder 14 047 000 13 552 000 13 245 000 13 545 000 12 817 000 11 851 000 2 632 000 10 154 000 11 146 000 11 230 000
Kortfristiga skulder 4 729 000 4 422 000 4 581 000 4 306 000 4 741 000 5 613 000 3 907 000 4 927 000 4 138 000 4 776 000
Skulder och eget kapital 39 445 000 38 605 000 38 299 000 37 203 000 35 827 000 34 745 000 34 367 000 35 636 000 34 229 000 33 220 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 10 000 10 000 10 000 9 000 7 000 8 000 9 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 384 000 373 000 368 000 355 000 368 000 363 000 382 000 358 000 355 000 360 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 191 000 162 000 158 000 157 000 174 000 160 000 185 000 158 000 128 000 132 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 990 000 6 093 000 6 229 000 6 419 000 7 332 000 6 466 000 7 030 000 6 980 000 6 050 000 7 261 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 846 844 851 877 899 949 1 008 964 958 1 018
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 336 7 017 7 142 7 106 6 736 6 646 6 671 7 211 6 299 7 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 634 618 595 614 564 573 543 564 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 908 000 1 711 000 2 884 000 2 514 000 2 311 000 1 583 000 1 556 000 1 369 000 1 001 000 816 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,80% -2,57% -2,47% 2,91% -3,98% -6,20% -3,27% 15,20% -16,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,70% 4,26% 7,34% 6,55% 6,23% 4,21% 4,32% 8,55% 9,35% 1,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,89% 27,79% 46,23% 39,10% 36,86% 23,20% 22,07% 43,85% 53,03% 8,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,56% 72,61% 73,63% 71,69% 68,15% 67,72% 63,98% 63,89% 62,43% 54,99%
Rörelsekapital/omsättning -13,63% -21,11% -22,54% -10,59% -23,13% -37,02% -9,25% -4,50% -16,11% -16,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,40% 52,05% 51,47% 49,63% 48,56% 47,01% 54,34% 54,76% 52,29% 48,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,69% 58,57% 52,06% 67,49% 51,99% 46,66% 66,91% 81,31% 62,11% 52,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 13 000 12 000 13 000 12 000 13 000 13 000 12 000 12 000 10 000 15 000
Övrig omsättning 40 000 53 000 2 000 4 000 33 000 13 000 - 36 000 34 000 57 000
Rörelseresultat (EBIT) 51 000 63 000 11 000 11 000 46 000 25 000 -3 000 47 000 43 000 71 000
Resultat efter finansnetto -200 000 -196 000 -242 000 -3 000 -349 000 3 993 000 -626 000 -355 000 -459 000 4 376 000
Årets resultat 0 0 3 000 -3 000 0 4 500 000 0 -260 000 -338 000 4 646 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 383 000 26 986 000 27 139 000 27 400 000 27 200 000 27 213 000 27 114 000 26 924 000 27 519 000 28 085 000
Omsättningstillgångar 302 000 638 000 303 000 354 000 496 000 809 000 4 894 000 4 639 000 5 261 000 6 701 000
Tillgångar 27 685 000 27 624 000 27 442 000 27 754 000 27 696 000 28 022 000 32 008 000 31 563 000 32 780 000 34 786 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 465 000 9 265 000 10 065 000 10 862 000 11 315 000 11 750 000 11 723 000 12 639 000 13 120 000 13 207 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 000 3 000 7 000 10 000 0 0 0
Långfristiga skulder 5 187 000 5 187 000 5 187 000 5 886 000 5 447 000 4 817 000 2 619 000 2 069 000 3 169 000 3 599 000
Kortfristiga skulder 14 033 000 13 172 000 12 190 000 11 005 000 10 931 000 11 448 000 17 656 000 16 855 000 16 491 000 17 980 000
Skulder och eget kapital 27 685 000 27 624 000 27 442 000 27 754 000 27 696 000 28 022 000 32 008 000 31 563 000 32 780 000 34 786 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 900 000 800 000 800 000 800 000 450 000 435 000 4 473 915 836 486 516 88 780
Omsättning 53 000 65 000 15 000 16 000 46 000 26 000 12 000 48 000 44 000 72 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 000 63 000 12 000 11 000 46 000 25 000 -3 000 48 000 44 000 72 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,33% -7,69% 8,33% -7,69% 0,00% 8,33% 0,00% 20,00% -33,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% 0,29% 0,13% 1,36% 0,36% 16,48% 0,34% 0,29% 0,45% 16,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 500,00% 666,67% 284,62% 3 150,00% 769,23% 35 515,38% 900,00% 758,33% 1 490,00% 38 393,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -105 623,08% -104 450,00% -91 438,46% -88 758,33% -80 269,23% -81 838,46% -106 350,00% -101 800,00% -112 300,00% -7 519,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,58% 33,54% 36,68% 39,14% 40,85% 41,93% 36,63% 40,04% 40,02% 37,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,15% 4,84% 2,49% 3,22% 4,54% 7,07% 27,72% 27,52% 31,90% 37,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...