Visa allt om MVV Holding AB (publ)

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 440 300 170 20 27 29 25 0 0 3 556
Övrig omsättning 0 0 0 0 1 801 0 0 0 1 628
Rörelseresultat (EBIT) -631 -886 -3 536 -662 621 -411 -672 -1 942 -418 -2 086
Resultat efter finansnetto -3 473 -1 005 -3 584 -660 621 -411 -672 -1 943 -419 -2 298
Årets resultat -2 847 -1 090 -2 460 3 174 1 698 -1 201 -691 -1 924 -419 -2 298
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 945 23 318 23 011 22 687 21 266 17 823 9 500 9 500 9 500 9 175
Omsättningstillgångar 1 709 2 087 2 133 2 673 167 1 382 2 786 2 182 2 057 130
Tillgångar 21 654 25 405 25 144 25 360 21 433 19 205 12 286 11 682 11 557 9 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 578 14 425 15 515 17 974 15 500 12 035 12 036 10 927 10 951 8 870
Obeskattade reserver 0 0 0 671 671 790 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 075 10 980 9 630 6 715 5 263 6 380 250 754 606 435
Skulder och eget kapital 21 654 25 405 25 144 25 360 21 433 19 205 12 286 11 682 11 557 9 305
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 200 - 80 - 0 76 240 574 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 571 0 0 397 294 0 12 788 0 1 258
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 408 - 25 125 109 24 65 397 0 492
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 440 300 170 20 1 828 29 25 0 1 4 184
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 0 1 1 0 - 4 0 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 720 - - 20 27 - - - - 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 - - 232 424 - - 442 - 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -631 -886 -3 536 -662 1 043 -411 -672 -1 942 -418 -1 837
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 380,00% 76,47% 750,00% -25,93% -6,90% 16,00% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,58% -3,48% -14,06% -2,60% 2,90% -2,14% -5,47% - - -22,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,68% -294,67% -2 078,82% -3 300,00% 2 300,00% -1 417,24% -2 688,00% - - -58,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 70,75%
Rörelsekapital/omsättning -580,97% -2 964,33% -4 410,00% -20 210,00% -18 874,07% -17 234,48% 10 144,00% - - -8,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,47% 56,78% 61,70% 72,94% 74,76% 65,87% 97,97% 93,54% 94,76% 95,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,96% 19,01% 22,15% 39,81% 3,17% 21,66% 1 114,40% 289,39% 339,44% 29,89%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...