Visa allt om Fiskartorpet Förvaltning AB
Visa allt om Fiskartorpet Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 973 7 381 8 166 8 562 6 717 7 117 6 683 7 876 9 199 6 925
Övrig omsättning 849 412 420 175 557 455 805 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 578 -1 560 -2 231 -458 -537 -374 163 -27 1 133 -2 217
Resultat efter finansnetto -3 670 -1 638 -2 375 -762 -867 -617 16 -209 944 -2 532
Årets resultat 10 -20 950 -184 -467 -313 21 -152 682 -1 826
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 323 38 284 37 429 26 911 25 776 25 830 25 652 26 101 26 497 27 216
Omsättningstillgångar 1 889 2 419 4 762 3 443 2 823 3 400 3 979 3 294 2 708 3 195
Tillgångar 39 212 40 703 42 191 30 355 28 600 29 230 29 631 29 396 29 205 30 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 400 4 390 4 411 3 460 2 023 1 369 931 910 911 229
Obeskattade reserver 3 398 4 578 3 696 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 473 9 784 8 910 9 110 9 310 9 600 9 720 9 600 5 548 8 998
Kortfristiga skulder 20 941 21 951 25 174 17 784 17 267 18 260 18 980 18 886 22 747 21 185
Skulder och eget kapital 39 212 40 703 42 191 30 355 28 600 29 230 29 631 29 396 29 205 30 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 244 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 931 1 585 1 898 2 026 1 728 1 579 1 723 1 513 1 306 1 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 616 488 690 687 603 630 645 600 2 036 505
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 822 7 793 8 586 8 737 7 274 7 572 7 488 7 876 9 199 6 925
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 1 054 1 167 1 223 960 1 017 835 985 1 314 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 307 373 346 290 301 273 268 303 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 773 227 -1 754 33 -31 128 697 617 2 341 -1 623
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,53% -9,61% -4,63% 27,47% -5,62% 6,49% -15,15% -14,38% 32,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,95% -3,61% -5,01% -1,37% -1,67% -1,07% 0,67% 0,09% 4,44% -7,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -50,34% -19,89% -25,90% -4,85% -7,13% -4,41% 2,98% 0,33% 14,09% -31,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,46% 84,81% 78,62% 81,43% 76,91% 80,67% 82,21% 78,97% 100,00% 85,73%
Rörelsekapital/omsättning -273,23% -264,63% -249,96% -167,50% -215,04% -208,80% -224,47% -197,97% -217,84% -259,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,98% 19,56% 17,29% 11,40% 7,07% 4,68% 3,14% 3,10% 3,12% 0,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,36% 7,40% 14,28% 11,27% 11,11% 7,39% 10,45% 7,26% 4,30% 6,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...