Visa allt om Växjö Återvinning Entreprenad AB
Visa allt om Växjö Återvinning Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 213 10 645 8 968 10 549 11 716 13 484 12 792 10 929 12 451 12 053
Övrig omsättning 243 423 319 706 651 157 - 961 - -
Rörelseresultat (EBIT) -219 18 40 905 -63 1 033 262 604 -246 222
Resultat efter finansnetto -226 8 27 896 -67 1 014 245 565 -311 175
Årets resultat -10 117 -3 -2 2 0 1 1 -18 322
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 262 2 159 1 853 963 1 109 1 407 1 420 1 480 1 177 1 219
Omsättningstillgångar 2 157 2 535 2 372 3 277 3 131 3 371 3 459 3 187 2 722 3 166
Tillgångar 4 420 4 694 4 225 4 240 4 239 4 778 4 879 4 667 3 899 4 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 170 1 053 1 056 1 059 1 057 1 057 1 055 1 055 1 074
Obeskattade reserver 189 405 547 699 824 893 986 1 112 904 1 196
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 595 1 833 2 020 45 165 253 352 479 317 213
Kortfristiga skulder 1 475 1 286 604 2 439 2 192 2 575 2 484 2 020 1 623 1 902
Skulder och eget kapital 4 420 4 694 4 225 4 240 4 239 4 778 4 879 4 667 3 899 4 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 371 366 482 349 418 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 493 1 021 638 716 1 131 823 548 812 1 319 1 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 461 287 283 246 409 329 314 398 621 787
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 456 11 068 9 287 11 255 12 367 13 641 12 792 11 890 12 451 12 053
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 3 3 5 4 4 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 843 2 661 2 989 3 516 2 343 3 371 3 198 2 732 2 075 2 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 363 440 452 420 393 323 396 403 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 263 280 1 145 193 1 321 549 845 80 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,45% 18,70% -14,99% -9,96% -13,11% 5,41% 17,05% -12,22% 3,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,95% 0,38% 0,97% 21,49% -1,37% 21,66% 5,39% 13,01% -6,23% 5,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,38% 0,17% 0,46% 8,64% -0,50% 7,68% 2,06% 5,55% -1,95% 1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,76% 73,30% 81,27% 80,28% 79,74% 78,36% 76,17% 69,44% 79,87% 77,57%
Rörelsekapital/omsättning 7,40% 11,73% 19,71% 7,94% 8,01% 5,90% 7,62% 10,68% 8,83% 10,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,58% 31,66% 35,02% 37,06% 39,31% 35,90% 36,56% 39,76% 43,75% 44,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,83% 197,12% 392,72% 134,36% 142,84% 130,91% 139,25% 157,77% 167,71% 166,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...