Visa allt om Haga Värdshus AB
Visa allt om Haga Värdshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 088 5 605 4 677 4 352 4 206 3 614 3 360 3 152 4 050 4 214
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 501 588 300 233 496 284 185 147 216 -230
Resultat efter finansnetto 503 589 311 248 509 295 191 147 228 -232
Årets resultat 289 340 185 124 277 217 137 112 226 -233
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 302 243 345 138 165 234 40 56 70 30
Omsättningstillgångar 2 083 2 183 1 615 1 668 1 758 1 303 1 289 1 120 1 133 849
Tillgångar 2 385 2 426 1 959 1 806 1 924 1 537 1 329 1 175 1 203 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 918 729 693 719 582 465 429 417 191
Obeskattade reserver 553 425 276 192 127 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 124 1 081 955 920 1 077 955 864 747 786 687
Skulder och eget kapital 2 385 2 426 1 959 1 806 1 924 1 537 1 329 1 175 1 203 877
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 442 406 393 353 342 333 327 318 307 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 278 1 152 1 061 1 059 902 688 730 611 856 1 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 744 566 504 490 498 376 317 318 417 522
Utdelning till aktieägare 500 500 150 150 150 140 100 100 100 0
Omsättning 6 088 5 605 4 677 4 352 4 206 3 614 3 360 3 152 4 050 4 214
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 4 4 4 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 015 1 121 935 870 841 904 840 788 810 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 421 436 378 329 280 318 307 287 292 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 579 690 381 290 565 363 200 176 244 -219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,62% 19,84% 7,47% 3,47% 16,38% 7,56% 6,60% -22,17% -3,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,13% 24,32% 15,88% 13,79% 26,51% 19,19% 14,37% 12,68% 19,20% -26,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,28% 10,53% 6,65% 5,72% 12,13% 8,16% 5,68% 4,73% 5,70% -5,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,08% 68,19% 67,91% 66,38% 68,50% 68,37% 66,73% 67,26% 66,15% 66,45%
Rörelsekapital/omsättning 15,75% 19,66% 14,11% 17,19% 16,19% 9,63% 12,65% 11,83% 8,57% 3,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,77% 51,50% 48,20% 46,66% 42,23% 37,87% 34,99% 36,51% 34,66% 21,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,54% 197,41% 163,25% 175,00% 157,10% 130,89% 143,63% 142,17% 136,26% 114,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...