Visa allt om Rivularis Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Rivularis Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 542 1 280 853 1 121 1 359 2 744 5 261 2 041 4 240 9 640
Övrig omsättning - - 2 447 - 39 36 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 348 399 1 922 497 682 695 192 447 1 375 378
Resultat efter finansnetto 204 494 1 907 446 602 493 174 321 1 168 13
Årets resultat 387 452 1 502 547 325 263 113 127 668 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 034 6 249 6 214 4 291 4 408 4 522 5 181 5 387 4 900 4 994
Omsättningstillgångar 4 588 679 547 723 1 272 2 592 715 3 295 2 341 5 020
Tillgångar 15 622 6 927 6 761 5 013 5 680 7 113 5 895 8 682 7 242 10 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 367 3 480 3 328 2 126 1 779 1 655 1 392 1 279 1 152 484
Obeskattade reserver 69 362 446 468 724 565 431 412 272 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 807 2 608 2 508 2 135 2 650 4 239 2 989 6 026 4 801 6 017
Kortfristiga skulder 3 379 477 478 284 526 654 1 084 965 1 017 3 513
Skulder och eget kapital 15 622 6 927 6 761 5 013 5 680 7 113 5 895 8 682 7 242 10 014
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 4 30 28 0 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 117 338 491 520 610 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 37 105 157 169 192 217
Utdelning till aktieägare 500 500 300 300 20 200 0 0 0 0
Omsättning 1 542 1 280 3 300 1 121 1 398 2 780 5 261 2 041 4 240 9 640
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 1 2 3 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 359 1 372 1 754 510 1 060 1 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 153 220 227 181 201 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 546 508 2 031 614 786 904 422 677 1 469 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,47% 50,06% -23,91% -17,51% -50,47% -47,84% 157,77% -51,86% -56,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,18% 7,88% 29,23% 10,19% 12,25% 10,08% 3,27% 5,19% 20,12% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,17% 42,66% 231,65% 45,58% 51,21% 26,13% 3,67% 22,10% 34,36% 4,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,06% 84,22% 60,84% 94,74% 99,56% 88,19% 32,62% 92,85% 65,90% 19,68%
Rörelsekapital/omsättning 78,40% 15,78% 8,09% 39,16% 54,89% 70,63% -7,01% 114,16% 31,23% 15,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,90% 54,31% 54,37% 49,69% 40,71% 29,12% 29,00% 18,15% 18,61% 4,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,89% 142,35% 114,44% 254,58% 241,83% 396,33% 65,96% 42,38% 72,66% 111,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...