Visa allt om Nautic Shipping i Gävle AB
Visa allt om Nautic Shipping i Gävle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 519 2 355 2 273 2 329 2 049 2 149 2 189 2 099 1 372 1 219
Övrig omsättning 183 218 164 161 140 161 74 31 92 26
Rörelseresultat (EBIT) 672 431 580 715 208 348 172 398 186 202
Resultat efter finansnetto 672 432 585 718 215 355 172 398 197 207
Årets resultat 523 440 451 497 106 257 235 211 101 162
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 9 17 28 39 22 31
Omsättningstillgångar 5 068 6 480 5 213 4 203 4 296 2 891 2 507 2 905 2 210 2 126
Tillgångar 5 068 6 480 5 213 4 207 4 305 2 908 2 535 2 944 2 232 2 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 798 650 610 659 312 426 389 374 283 302
Obeskattade reserver 0 0 136 136 61 0 0 156 52 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 270 5 830 4 467 3 412 3 932 2 482 2 145 2 414 1 897 1 854
Skulder och eget kapital 5 068 6 480 5 213 4 207 4 305 2 908 2 535 2 944 2 232 2 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 360 360 405 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 220 1 088 1 016 1 090 1 014 643 428 224 44
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 388 326 295 344 355 356 309 278 217
Utdelning till aktieägare 300 375 400 500 150 220 220 220 120 120
Omsättning 2 702 2 573 2 437 2 490 2 189 2 310 2 263 2 130 1 464 1 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 785 758 776 683 716 547 700 686 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 542 452 430 473 484 353 381 474 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 672 431 584 720 216 359 183 407 194 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,96% 3,61% -2,40% 13,67% -4,65% -1,83% 4,29% 52,99% 12,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,28% 6,67% 11,22% 17,09% 5,04% 12,21% 6,79% 13,52% 8,83% 9,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,72% 18,34% 25,74% 30,87% 10,59% 16,52% 7,86% 18,96% 14,36% 16,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,68% 27,60% 32,82% 33,96% 17,76% 19,03% 16,54% 23,39% 22,81% 22,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,75% 10,03% 13,74% 18,19% 8,29% 14,65% 15,35% 16,61% 14,36% 14,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,69% 111,15% 116,70% 123,18% 109,26% 116,48% 116,88% 120,34% 116,50% 114,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...