Visa allt om Active Life i Linköping AB
Visa allt om Active Life i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 583 3 726 3 986 4 319 4 758 5 141 4 864 6 315 2 536 2 825
Övrig omsättning - - 5 8 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 214 -96 -28 7 45 -307 -185 -25 128
Resultat efter finansnetto 98 171 -166 -115 -105 -47 -389 -320 -74 61
Årets resultat 98 171 -166 -115 -105 -47 -389 -320 -74 55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 192 245 218 336 473 599 726 21 12
Omsättningstillgångar 1 069 1 040 935 1 351 1 427 1 576 1 398 1 310 995 1 059
Tillgångar 1 208 1 232 1 180 1 569 1 763 2 049 1 997 2 037 1 016 1 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 109 -62 104 119 54 101 150 69 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 615 743 788 734 888 879 901 1 022 677 156
Kortfristiga skulder 386 379 453 730 755 1 115 995 864 269 782
Skulder och eget kapital 1 208 1 232 1 180 1 569 1 763 2 049 1 997 2 037 1 016 1 071
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 262 400 140 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 503 466 527 568 553 341 281 23 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 184 155 172 165 118 75 273 131 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 3 583 3 726 3 991 4 327 4 767 5 141 4 864 6 315 2 536 2 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 194 1 863 1 329 1 440 1 586 1 714 1 621 3 158 2 536 2 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 348 210 239 249 227 229 484 302 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 186 267 18 96 145 182 -172 -34 -19 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,84% -6,52% -7,71% -9,23% -7,45% 5,69% -22,98% 149,01% -10,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,18% 17,37% -8,14% -1,78% 0,40% 2,20% -15,37% -9,08% -2,46% 11,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,77% 5,74% -2,41% -0,65% 0,15% 0,88% -6,31% -2,93% -0,99% 4,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,80% 39,91% 48,12% 38,13% 39,93% 37,13% 34,68% 39,32% 33,79% 33,81%
Rörelsekapital/omsättning 19,06% 17,74% 12,09% 14,38% 14,12% 8,97% 8,29% 7,06% 28,63% 9,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,14% 8,85% -5,25% 6,63% 6,75% 2,64% 5,06% 7,36% 6,79% 12,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,91% 11,35% 29,14% 9,86% 14,57% 17,85% 23,72% 14,70% 48,70% 16,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...