Visa allt om TM Web Express Aktiebolag
Visa allt om TM Web Express Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 083 8 333 7 059 6 932 7 207 6 256 6 254 6 062 5 403 4 553
Övrig omsättning - - - - 67 - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 219 904 696 456 641 617 546 482 329 82
Resultat efter finansnetto 227 904 697 461 642 624 551 483 339 86
Årets resultat 168 698 527 347 488 582 463 436 289 112
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 88 135 137 72 74 94 121 138
Omsättningstillgångar 3 547 4 309 3 554 3 742 4 547 4 601 4 490 3 958 3 833 3 564
Tillgångar 3 547 4 309 3 641 3 877 4 684 4 672 4 564 4 052 3 954 3 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 572 2 405 2 207 2 679 2 932 3 293 3 212 2 748 2 812 2 522
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 185 287 416 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 1 905 1 435 1 197 1 752 1 378 1 166 1 016 725 677
Skulder och eget kapital 3 547 4 309 3 641 3 877 4 684 4 672 4 564 4 052 3 954 3 703
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 801 723 734 702
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 832 3 043 3 219 3 213 2 751 2 058 2 190 1 771 1 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 1 498 1 167 1 006 1 164 757 863 922 740 657
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 600 850 500 0 500 0
Omsättning 7 083 8 333 7 059 6 932 7 274 6 256 6 254 6 062 5 403 4 557
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 7 7 8 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 708 926 1 008 990 901 894 1 042 1 010 901 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 597 608 612 562 518 661 644 553 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 219 971 781 557 709 692 630 565 402 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,00% 18,05% 1,83% -3,82% 15,20% 0,03% 3,17% 12,20% 18,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,46% 21,00% 19,14% 11,89% 13,73% 13,36% 12,09% 11,92% 8,57% 3,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,23% 10,86% 9,87% 6,65% 8,92% 9,97% 8,83% 7,97% 6,27% 2,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,82% 91,78% 87,46% 86,80% 89,62% 87,10% 88,79% 91,47% 90,10% 82,80%
Rörelsekapital/omsättning 50,08% 28,85% 30,02% 36,71% 38,78% 51,52% 53,15% 48,53% 57,52% 63,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,51% 55,81% 60,62% 69,10% 62,60% 70,48% 73,36% 73,04% 78,87% 77,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 226,19% 247,67% 279,37% 242,52% 303,85% 316,90% 280,02% 265,10% 341,36%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under kortfrisitga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...