Visa allt om Sericomex Sweden AB
Visa allt om Sericomex Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 954 23 470 18 838 17 285 33 603 52 578 56 565 76 431 64 048 44 688
Övrig omsättning 25 35 58 1 043 126 824 1 188 970 753 384
Rörelseresultat (EBIT) -4 993 -3 334 -4 928 -8 116 -10 000 -810 1 004 1 728 3 437 1 437
Resultat efter finansnetto -5 004 -3 731 -4 726 -7 815 -10 244 -983 835 2 299 3 974 1 675
Årets resultat -5 004 -3 731 -4 726 -7 815 -10 523 -844 790 1 716 3 033 1 154
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 417 384 484 57 72 2 048 1 331 1 830 3 769 3 985
Omsättningstillgångar 14 735 14 911 18 107 22 848 23 498 21 940 22 176 20 261 19 322 15 579
Tillgångar 15 152 15 295 18 591 22 904 23 571 23 988 23 507 22 091 23 091 19 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 404 95 1 875 6 601 3 535 5 238 6 082 6 612 7 896 6 303
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 338 419 451
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 555 9 001 7 054 7 682 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 001 6 200 9 662 8 621 20 036 18 750 17 425 15 141 14 776 12 810
Skulder och eget kapital 15 152 15 295 18 591 22 904 23 571 23 988 23 507 22 091 23 091 19 564
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 5 200 689 1 005 1 242 928 906
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 146 130 40 49 60
Löner till övriga anställda 5 313 4 614 4 062 5 443 0 5 733 6 222 7 661 4 415 3 556
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 10 - 0 30
Sociala kostnader 2 122 1 964 1 776 1 961 2 245 2 980 2 624 3 100 2 174 1 808
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 320 3 000 1 440
Omsättning 19 979 23 505 18 896 18 328 33 729 53 402 57 753 77 401 64 801 45 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 7 10 20 20 19 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 814 2 134 1 713 2 469 3 360 2 629 2 828 4 023 3 768 2 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 653 561 1 103 847 491 462 589 482 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 896 -3 234 -4 869 -8 100 -9 883 -663 1 175 1 994 3 764 2 076
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,98% 24,59% 8,98% -48,56% -36,09% -7,05% -25,99% - 43,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,94% -21,13% -21,43% -33,19% -41,89% -2,78% 5,22% 12,35% 19,25% 9,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,26% -13,77% -21,15% -43,97% -29,39% -1,27% 2,17% 3,57% 6,94% 4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,02% 37,06% 34,32% 32,42% 20,71% 27,91% 27,86% 28,01% 27,57% 28,55%
Rörelsekapital/omsättning 38,76% 37,12% 44,83% 82,31% 10,30% 6,07% 8,40% 6,70% 7,10% 6,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -9,27% 0,62% 10,09% 28,82% 15,00% 21,84% 25,87% 31,03% 35,50% 33,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,71% 117,73% 134,18% 206,07% 85,55% 65,86% 76,52% 90,81% 95,25% 79,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...