Visa allt om Tabodal Livs AB
Visa allt om Tabodal Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 26 805 26 515 27 558 28 670 26 135 25 737 24 453 24 217 23 842 22 583
Övrig omsättning - - - - - - - - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 398 318 403 539 848 681 365 692 793 463
Resultat efter finansnetto 379 295 412 544 942 551 235 702 786 456
Årets resultat 374 207 393 188 603 233 142 414 484 339
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 248 2 440 1 632 2 541 1 500 1 403 1 526 415 1 043 663
Omsättningstillgångar 4 058 3 304 4 128 3 658 3 839 3 200 3 183 4 243 3 490 3 002
Tillgångar 6 306 5 744 5 760 6 199 5 339 4 603 4 709 4 657 4 533 3 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 083 1 910 2 003 1 911 2 023 1 620 1 586 1 645 1 431 1 297
Obeskattade reserver 1 159 1 266 1 239 1 330 1 045 897 715 716 607 501
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 84 390 287 367 14
Kortfristiga skulder 3 063 2 569 2 519 2 959 2 271 2 002 2 018 2 010 2 128 1 854
Skulder och eget kapital 6 306 5 744 5 760 6 199 5 339 4 603 4 709 4 657 4 533 3 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 429 443 420 425 346
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 116 3 474 3 713 3 364 2 844 2 362 2 266 1 835 1 655 1 720
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 221 1 085 1 165 944 835 859 811 720 894 813
Utdelning till aktieägare 0 200 300 300 300 200 200 200 200 350
Omsättning 26 805 26 515 27 558 28 670 26 135 25 737 24 453 24 217 23 851 22 583
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 13 11 9 9 10 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 234 2 040 2 120 2 606 2 904 2 860 2 445 3 027 2 980 2 823
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 362 351 376 391 410 406 352 372 372 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 840 613 686 766 916 747 460 809 940 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,09% -3,78% -3,88% 9,70% 1,55% 5,25% 0,97% 1,57% 5,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,33% 5,55% 7,45% 9,08% 17,85% 15,03% 7,75% 15,98% 17,94% 12,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,49% 1,20% 1,56% 1,96% 3,65% 2,69% 1,49% 3,07% 3,41% 2,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 17,54% 18,64% 18,33% 16,84%
Rörelsekapital/omsättning 3,71% 2,77% 5,84% 2,44% 6,00% 4,65% 4,76% 9,22% 5,71% 5,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,37% 50,44% 51,55% 46,64% 52,32% 49,56% 44,87% 46,39% 41,21% 45,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,40% 79,60% 118,26% 82,46% 126,86% 111,44% 107,88% 167,21% 126,97% 117,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...