Visa allt om Lagerfors Konvertering AB
Visa allt om Lagerfors Konvertering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 581 5 166 6 907 6 354 6 872 16 075 18 746 16 813 16 198 19 023
Övrig omsättning 111 7 - 57 - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 52 409 226 140 887 1 156 946 637 79
Resultat efter finansnetto -1 117 2 339 123 11 832 1 100 803 462 -88
Årets resultat -1 117 1 264 94 516 499 773 354 183 338
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 860 990 1 154 1 510 1 778 790 955 1 183 1 481 1 012
Omsättningstillgångar 695 1 955 2 549 3 348 3 128 4 048 4 611 5 495 6 451 5 509
Tillgångar 1 555 2 944 3 703 4 858 4 907 4 838 5 566 6 678 7 932 6 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -495 622 621 1 122 1 106 1 303 1 302 1 884 3 231 1 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 692 550 504 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 579 1 640 0 556 724 177 0 0 285 1 468
Kortfristiga skulder 470 681 3 081 3 180 3 076 2 667 3 715 4 289 4 216 3 460
Skulder och eget kapital 1 555 2 944 3 703 4 858 4 907 4 838 5 566 6 678 7 932 6 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 560 510 545 528 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 435 1 569 1 776 1 767 1 787 1 851 2 280 2 333 2 521 2 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 134 595 747 767 813 994 1 183 1 195 1 180 1 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 200 300 500 1 700 0
Omsättning 1 692 5 173 6 907 6 411 6 872 16 075 18 749 16 813 16 198 19 023
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 6 6 6 8 10 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 791 1 033 1 151 1 059 1 145 2 009 1 875 1 401 1 350 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 290 425 426 430 442 431 403 338 348 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 289 898 495 370 1 190 1 491 1 311 969 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,40% -25,21% 8,70% -7,54% -57,25% -14,25% 11,50% 3,80% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,67% 1,83% 11,15% 4,65% 2,89% 18,38% 20,80% 14,20% 8,04% 1,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,61% 1,05% 5,98% 3,56% 2,07% 5,53% 6,18% 5,64% 3,94% 0,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,09% 64,17% 63,63% 60,97% 65,21% 39,68% 40,08% 42,27% 45,12% 30,96%
Rörelsekapital/omsättning 14,23% 24,66% -7,70% 2,64% 0,76% 8,59% 4,78% 7,17% 13,80% 10,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -31,83% 21,13% 16,77% 23,10% 22,54% 37,47% 30,67% 33,65% 42,55% 24,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,32% 221,44% 61,44% 77,96% 77,50% 123,21% 97,74% 101,77% 137,36% 138,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...