Visa allt om Holmströms Mat Aktiebolag
Visa allt om Holmströms Mat Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 205 302 197 981 195 683 201 403 196 440 193 066 189 553 190 277 166 816 136 660
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 657 8 602 7 308 9 510 8 858 8 664 8 940 8 934 7 243 3 777
Resultat efter finansnetto 6 668 8 625 7 452 9 697 8 989 8 764 8 995 9 071 7 441 3 792
Årets resultat 7 804 71 97 291 467 2 622 2 789 2 779 1 656 1 167
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 511 14 978 5 894 8 272 9 950 11 341 11 654 11 286 10 967 9 616
Omsättningstillgångar 19 844 19 817 27 838 25 227 22 382 19 081 17 730 17 599 14 729 11 558
Tillgångar 36 355 34 795 33 732 33 500 32 332 30 422 29 383 28 884 25 696 21 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 530 14 726 14 655 14 558 14 266 13 799 11 177 8 389 5 610 3 954
Obeskattade reserver 0 3 576 3 076 4 266 4 712 4 427 4 215 4 037 3 930 3 838
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 826 16 492 16 001 14 676 13 354 12 196 13 991 16 459 16 157 13 383
Skulder och eget kapital 36 355 34 795 33 732 33 500 32 332 30 422 29 383 28 884 25 696 21 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 1 072 1 123 998 1 513 890
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 564 20 483 20 236 19 879 19 210 17 296 16 202 15 152 12 909 10 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 597 7 259 7 309 6 132 5 871 5 800 5 262 5 304 4 987 4 029
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 205 302 197 981 195 683 201 403 196 440 193 066 189 553 190 277 166 816 136 660
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 60 61 60 58 58 55 55 48 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 311 3 300 3 208 3 357 3 387 3 329 3 446 3 460 3 475 3 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 462 452 434 432 417 411 390 404 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 612 10 996 10 081 12 540 12 027 11 792 11 927 11 968 10 275 7 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,70% 1,17% -2,84% 2,53% 1,75% 1,85% -0,38% 14,06% 22,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,34% 24,79% 22,09% 28,95% 27,80% 28,81% 30,62% 31,44% 28,95% 18,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,25% 4,36% 3,81% 4,81% 4,58% 4,54% 4,75% 4,77% 4,46% 2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,54% 20,70% 20,02% 20,60% 20,82% 20,52% 20,51% 19,82% 20,13% 19,16%
Rörelsekapital/omsättning -3,89% 1,68% 6,05% 5,24% 4,60% 3,57% 1,97% 0,60% -0,86% -1,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,46% 50,34% 50,56% 52,84% 54,86% 56,08% 48,61% 39,11% 32,84% 31,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,29% 100,68% 153,75% 150,75% 142,03% 131,87% 101,35% 87,32% 74,65% 63,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...