Visa allt om Rosenberger Sverige AB
Visa allt om Rosenberger Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 108 100 101 306 126 968 117 397 173 172 155 496 170 263 169 643 191 321 164 878
Övrig omsättning 2 021 729 190 440 709 503 480 299 2 646 1 131
Rörelseresultat (EBIT) 15 305 10 345 17 052 8 360 20 862 7 377 2 644 571 10 481 10 381
Resultat efter finansnetto 15 340 10 397 17 059 8 386 20 904 7 374 2 653 788 11 224 11 140
Årets resultat 11 709 7 853 13 152 6 228 11 451 4 007 1 688 497 5 987 7 885
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 479 3 329 3 496 3 114 1 973 1 986 1 493 1 348 1 205 1 338
Omsättningstillgångar 63 156 65 422 68 543 72 203 63 840 65 736 76 177 68 978 99 580 71 435
Tillgångar 66 635 68 751 72 039 75 318 65 813 67 722 77 671 70 327 100 785 72 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 770 32 060 34 208 30 056 35 828 29 377 30 370 28 682 28 185 32 198
Obeskattade reserver 11 766 11 479 11 223 11 112 10 775 5 471 3 604 3 302 3 325 435
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 099 25 212 26 608 34 150 19 210 32 874 43 696 38 343 69 275 40 139
Skulder och eget kapital 66 635 68 751 72 039 75 318 65 813 67 722 77 671 70 327 100 785 72 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 110 1 247 358 25 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 13 211 12 282 11 505 14 086 13 534 13 815 13 516 13 894 14 833 14 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 5 455 4 842 4 183 5 320 5 563 6 031 5 948 5 502 5 917 5 823
Utdelning till aktieägare 12 000 8 000 10 000 0 12 000 5 000 5 000 0 0 10 000
Omsättning 110 121 102 035 127 158 117 837 173 881 155 999 170 743 169 942 193 967 166 009
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 34 34 40 40 43 45 47 49 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 276 2 980 3 734 2 935 4 329 3 616 3 784 3 609 3 905 3 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 508 464 489 493 506 450 426 429 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 841 10 950 17 637 8 814 21 307 7 930 3 044 935 10 853 10 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,71% -20,21% 8,15% -32,21% 11,37% -8,67% 0,37% -11,33% 16,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,03% 15,12% 23,68% 11,14% 31,78% 10,90% 3,42% 1,12% 11,14% 15,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,19% 10,26% 13,44% 7,14% 12,08% 4,75% 1,56% 0,47% 5,87% 6,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,38% 32,05% 30,28% 28,41% 26,74% 24,11% 17,12% 16,12% 19,31% 23,34%
Rörelsekapital/omsättning 40,76% 39,69% 33,03% 32,41% 25,77% 21,13% 19,08% 18,06% 15,84% 18,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,45% 59,66% 59,64% 51,41% 66,51% 49,33% 42,52% 44,24% 30,34% 44,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 268,04% 201,86% 201,33% 183,36% 273,17% 154,99% 148,88% 149,57% 119,01% 134,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...