Visa allt om AB Bygg Selå

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 12 995 12 731 13 843 14 610 13 128 18 714 8 504 6 546 16 936 11 005
Övrig omsättning 122 55 0 2 0 38 104 86 133 150
Rörelseresultat (EBIT) 3 221 1 486 761 1 616 1 837 1 255 972 1 020 2 912 1 393
Resultat efter finansnetto 4 449 1 486 754 1 504 2 029 1 258 979 1 056 2 934 1 484
Årets resultat 6 158 991 822 1 052 1 347 654 486 534 1 666 733
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 9 332 8 935 5 337 5 153 5 060 4 966 4 740 4 709 4 628
Omsättningstillgångar 15 924 4 648 3 774 8 056 10 455 8 711 6 727 6 018 6 048 4 617
Tillgångar 15 947 13 980 12 709 13 394 15 608 13 770 11 693 10 758 10 757 9 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 863 6 947 6 356 5 934 6 899 6 552 6 898 6 713 6 948 5 737
Obeskattade reserver 200 2 761 2 584 2 933 2 833 2 583 2 220 1 920 1 607 854
Avsättningar (tkr) 0 1 814 1 665 1 516 1 367 1 218 1 069 920 770 621
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 883 2 458 2 104 3 011 4 509 3 418 1 506 1 207 1 431 2 033
Skulder och eget kapital 15 947 13 980 12 709 13 394 15 608 13 770 11 693 10 758 10 757 9 245
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 2 272 1 926 1 439 1 700
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - 999 757 440 510
Utdelning till aktieägare 8 500 0 400 400 2 017 1 000 1 000 300 770 455
Omsättning 13 117 12 786 13 843 14 612 13 128 18 752 8 608 6 632 17 069 11 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 166 2 122 1 978 2 087 1 875 3 119 1 417 1 091 3 387 2 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 598 555 574 484 594 573 454 430 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 244 1 509 810 1 665 1 864 1 282 999 1 109 2 951 1 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,07% -8,03% -5,25% 11,29% -29,85% 120,06% 29,91% -61,35% 53,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,90% 10,64% 6,00% 12,07% 13,01% 9,14% 8,36% 9,81% 27,28% 16,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,24% 11,68% 5,50% 11,06% 15,46% 6,72% 11,50% 16,12% 17,32% 13,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,73% 45,86% 40,87% 44,61% 47,04% 29,93% 59,52% 67,02% 33,45% 40,23%
Rörelsekapital/omsättning 69,57% 17,20% 12,06% 34,53% 45,29% 28,28% 61,39% 73,50% 27,26% 23,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,56% 65,10% 65,87% 61,38% 58,36% 62,21% 73,80% 76,32% 76,24% 68,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,35% 189,10% 179,37% 267,55% 231,87% 254,86% 446,68% 498,59% 415,86% 227,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!