Visa allt om Ballingslöv International AB
Visa allt om Ballingslöv International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 000 11 700 11 116 9 873 9 439 9 513 10 476 7 701 7 500 6 050
Övrig omsättning 47 871 42 905 42 375 30 149 16 219 14 397 7 195 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 150 6 858 25 070 8 646 -12 068 -7 130 -12 755 -15 414 -14 187 -10 581
Resultat efter finansnetto -270 729 6 878 108 031 67 370 54 654 58 704 46 478 21 309 167 660 403 393
Årets resultat -101 820 -13 592 88 241 52 435 37 706 43 019 34 025 13 876 193 338 405 509
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 195 436 1 214 475 1 213 524 1 215 626 1 075 798 1 030 067 887 653 794 206 710 205 712 308
Omsättningstillgångar 339 499 601 981 455 457 120 381 161 706 86 786 177 274 237 760 311 788 174 225
Tillgångar 1 534 935 1 816 456 1 668 981 1 336 007 1 237 504 1 116 853 1 064 927 1 031 966 1 021 993 886 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 627 056 853 875 896 269 933 028 975 995 1 030 289 1 030 017 1 002 741 996 507 877 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 369 6 338 6 387 6 717 6 710 6 595 5 803 6 339 3 182 1 200
Långfristiga skulder 0 0 0 10 653 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 901 510 956 243 766 325 385 609 254 799 79 969 29 107 22 886 22 304 8 059
Skulder och eget kapital 1 534 935 1 816 456 1 668 981 1 336 007 1 237 504 1 116 853 1 064 927 1 031 966 1 021 993 886 533
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 6 675 4 999 5 532 5 677 5 232 5 779 9 295 5 067 5 633 5 152
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 435 9 114 8 581 8 642 7 000 5 311 1 938 3 834 2 614 2 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 727 8 883 8 353 8 129 7 443 6 723 5 849 9 375 5 677 5 103
Utdelning till aktieägare 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 0 0 69 717
Omsättning 59 871 54 605 53 491 40 022 25 658 23 910 17 671 7 701 7 500 6 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 7 7 6 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 714 1 463 1 588 1 410 1 348 1 586 1 746 1 540 1 875 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 548 2 875 3 209 3 207 2 811 2 969 2 847 3 655 3 481 3 087
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 245 6 893 25 172 8 646 -10 881 -6 178 -12 346 -15 036 -14 111 -10 581
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,56% 5,25% 12,59% 4,60% -0,78% -9,19% 36,03% 2,68% 23,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,18% 0,74% 6,84% 5,45% 5,20% 5,77% 5,04% 2,51% 16,60% 49,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 197,37% 114,27% 1 027,02% 737,27% 681,66% 676,89% 512,02% 335,72% 2 262,41% 7 312,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4 683,42% -3 027,88% -2 796,58% -2 686,40% -986,26% 71,66% 1 414,35% 2 790,21% 3 859,79% 2 746,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,85% 47,01% 53,70% 69,84% 78,87% 92,25% 96,72% 97,17% 97,51% 98,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,66% 62,95% 59,43% 31,22% 63,46% 108,52% 609,04% 1 038,89% 1 397,90% 2 161,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...