Visa allt om Örjans VVS & Skorstensreparationer AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 256 2 250 2 378 476 1 364 660 2 329 2 052 1 452 1 546
Övrig omsättning 0 0 5 1 258 2 005 870 617 301 180 78
Rörelseresultat (EBIT) 791 823 844 -201 1 489 -149 670 181 43 -36
Resultat efter finansnetto 612 659 686 -361 1 322 348 590 68 43 -99
Årets resultat 348 369 401 4 708 535 329 1 144 1
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 885 10 109 10 303 10 515 6 559 7 973 6 447 4 209 2 109 2 039
Omsättningstillgångar 1 727 1 196 599 302 1 607 1 087 1 769 1 238 1 609 1 617
Tillgångar 11 611 11 305 10 902 10 818 8 165 9 061 8 216 5 447 3 718 3 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 735 2 387 2 018 1 617 1 613 1 904 1 970 1 640 1 965 1 870
Obeskattade reserver 694 535 355 195 581 195 382 225 190 333
Avsättningar (tkr) 218 182 146 110 74 38 402 367 0 0
Långfristiga skulder 7 588 7 813 8 017 8 445 5 473 6 582 4 925 2 794 1 094 1 021
Kortfristiga skulder 377 388 366 451 424 341 538 420 470 432
Skulder och eget kapital 11 611 11 305 10 902 10 818 8 165 9 061 8 216 5 447 3 718 3 656
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 179 283 275 251 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 117 141 153 95 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 256 2 250 2 383 1 734 3 369 1 530 2 946 2 353 1 632 1 624
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 256 2 250 2 378 476 1 364 660 2 329 2 052 1 452 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 310 271 272 274 47 294 428 435 366 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 051 1 105 1 124 -2 1 672 -21 761 247 93 6
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,27% -5,38% 399,58% -65,10% 106,67% -71,66% 13,50% 41,32% -6,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,81% 7,28% 7,74% -1,86% 18,25% 4,70% 8,15% 3,34% 2,15% -0,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,06% 36,58% 35,49% -42,23% 109,24% 64,55% 28,77% 8,87% 5,51% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,77% 83,02% 79,39% 21,85% 32,04% 25,61% 50,45% 46,49% 43,32% 41,07%
Rörelsekapital/omsättning 59,84% 35,91% 9,80% -31,30% 86,73% 113,03% 52,86% 39,86% 78,44% 76,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,22% 24,81% 21,05% 16,35% 25,31% 22,69% 27,60% 33,33% 56,62% 57,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 445,62% 296,13% 145,90% 52,11% 366,75% 303,23% 306,51% 270,48% 319,79% 342,82%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...