Visa allt om BW Pharma Aktiebolag
Visa allt om BW Pharma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 1 861 2 251 2 310 2 278 2 269 2 113 2 070 2 039
Övrig omsättning - - 153 111 120 115 402 55 - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -162 826 829 929 789 1 591 968 483 336
Resultat efter finansnetto 20 -14 881 887 977 577 1 599 968 479 326
Årets resultat 203 66 725 522 569 210 701 524 282 247
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 207 345 483 629 17 107 263
Omsättningstillgångar 3 417 3 537 3 794 2 980 2 451 2 036 1 797 1 547 1 028 859
Tillgångar 3 417 3 537 3 794 3 187 2 796 2 519 2 426 1 564 1 135 1 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 139 2 091 2 195 1 471 1 159 941 980 729 486 403
Obeskattade reserver 1 174 1 417 1 519 1 576 1 413 1 219 1 039 397 165 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 41 73 208
Kortfristiga skulder 104 30 81 141 224 360 407 397 413 431
Skulder och eget kapital 3 417 3 537 3 794 3 187 2 796 2 519 2 426 1 564 1 135 1 122
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 853 440 494 799 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 100
Löner till övriga anställda 0 0 731 769 796 32 41 47 31 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 80 101 116 211 152 192 309 347
Utdelning till aktieägare 150 155 170 218 210 350 250 450 280 200
Omsättning 0 0 2 014 2 362 2 430 2 393 2 671 2 168 2 070 2 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 931 1 126 1 155 1 139 1 135 1 057 1 035 680
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 409 441 460 554 322 372 582 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 -162 826 967 1 067 934 1 670 1 058 581 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -17,33% -2,55% 1,40% 0,40% 7,38% 2,08% 1,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 23,25% 27,86% 45,49% 34,62% 65,95% 62,34% 43,26% 30,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 47,39% 39,45% 55,06% 38,28% 70,52% 46,14% 23,72% 16,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 96,72% 94,89% 96,45% 98,99% 99,16% 98,49% 99,47% 99,17%
Rörelsekapital/omsättning - - 199,52% 126,12% 96,41% 73,57% 61,26% 54,42% 29,71% 20,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,40% 90,37% 89,08% 82,60% 78,70% 73,02% 71,96% 64,89% 53,29% 40,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 285,58% 11 790,00% 4 683,95% 2 113,48% 1 094,20% 565,56% 441,52% 389,67% 248,91% 199,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...