Visa allt om F. Borgströms Taxi AB
Visa allt om F. Borgströms Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 53 202 1 052 801 762 814 914 1 620 4 128 5 132
Övrig omsättning 11 63 41 65 24 17 44 63 127 8
Rörelseresultat (EBIT) 14 -46 1 97 56 0 -63 -438 -121 101
Resultat efter finansnetto 14 -44 1 98 56 -1 -63 -437 -113 181
Årets resultat 14 -44 1 74 56 -1 -63 -80 0 65
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 24 40 57 16 31 47 133 243 454
Omsättningstillgångar 379 490 623 646 664 763 714 897 1 481 1 936
Tillgångar 426 514 662 703 680 794 761 1 030 1 724 2 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 507 551 550 606 670 671 735 904 1 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 357 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 6 6 36 23 151
Kortfristiga skulder 4 7 111 153 74 118 84 261 441 606
Skulder och eget kapital 426 514 662 703 680 794 761 1 030 1 724 2 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 69 - - - 15 0 57 110 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 419 290 367 285 328 823 1 951 1 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 36 165 85 108 86 156 283 809 890
Utdelning till aktieägare 200 100 0 0 130 120 0 0 89 248
Omsättning 64 265 1 093 866 786 831 958 1 683 4 255 5 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 2 2 3 7 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 202 1 052 801 762 407 457 540 590 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 106 584 386 376 213 242 392 414 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 -37 18 108 71 16 -28 -361 -41 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -73,76% -80,80% 31,34% 5,12% -6,39% -10,94% -43,58% -60,76% -19,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,29% -8,56% 0,15% 13,94% 8,24% 0,00% -8,15% -42,04% -6,09% 7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,42% -21,78% 0,10% 12,23% 7,35% 0,00% -6,78% -26,73% -2,54% 3,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,83% 61,49% 63,33% 74,59% 73,75%
Rörelsekapital/omsättning 707,55% 239,11% 48,67% 61,55% 77,43% 79,24% 68,93% 39,26% 25,19% 25,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,83% 98,64% 83,23% 78,24% 89,12% 84,38% 88,17% 71,36% 67,35% 62,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 475,00% 7 000,00% 561,26% 422,22% 897,30% 646,61% 850,00% 343,68% 335,83% 319,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...