Visa allt om Heyra Consulting AB
Visa allt om Heyra Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 750 1 366 1 485 1 381 2 454 1 986 1 792 2 246 2 905 2 860
Övrig omsättning - - - 7 200 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 447 521 67 1 150 594 467 357 1 126 1 324
Resultat efter finansnetto -80 451 525 75 1 162 613 502 378 1 109 1 409
Årets resultat 0 351 409 50 634 453 572 548 1 148 1 071
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 74 147 221 589 0 0 2 149 295
Omsättningstillgångar 2 117 2 313 2 107 1 795 3 362 3 304 2 929 2 793 2 970 2 593
Tillgångar 2 117 2 387 2 254 2 016 3 951 3 304 2 929 2 795 3 119 2 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 736 1 939 1 791 1 382 3 332 2 849 2 580 2 220 1 880 1 232
Obeskattade reserver 214 295 295 295 295 0 0 266 654 1 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 153 167 339 324 455 349 308 584 491
Skulder och eget kapital 2 117 2 387 2 254 2 016 3 951 3 304 2 929 2 795 3 119 2 888
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 568 688 660 792 792 617
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 336 396 396 499 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 312 332 333 442 620 473 448 571 569 495
Utdelning till aktieägare 163 203 204 0 2 000 150 184 212 208 500
Omsättning 750 1 366 1 485 1 388 2 654 1 986 1 792 2 246 2 905 2 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 750 1 366 1 485 1 381 1 227 993 896 1 123 1 453 1 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 738 736 964 606 595 566 754 694 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 521 595 141 1 297 594 469 504 1 273 1 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,10% -8,01% 7,53% -43,72% 23,56% 10,83% -20,21% -22,69% 1,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,78% 18,98% 23,34% 3,72% 29,44% 19,19% 17,89% 15,42% 36,39% 50,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,67% 33,16% 35,42% 5,43% 47,39% 31,92% 29,24% 19,19% 39,07% 51,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 260,13% 158,13% 130,64% 105,43% 123,80% 143,45% 143,97% 110,64% 82,13% 73,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,89% 90,87% 89,67% 79,34% 89,84% 86,23% 88,08% 86,28% 75,37% 71,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 275,30% 1 511,76% 1 261,68% 529,50% 1 037,65% 726,15% 839,26% 906,82% 508,56% 528,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...