Visa allt om Göteborgs Tankcontainerservice AB
Visa allt om Göteborgs Tankcontainerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 11 017 9 954 8 042 7 437 5 766 5 308 4 453 4 632 4 206 3 550
Övrig omsättning - - - - 70 4 33 26 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 480 771 438 203 264 33 -96 66 16 60
Resultat efter finansnetto 480 767 416 178 232 14 -111 58 -11 13
Årets resultat 234 401 223 54 117 1 -44 20 -11 9
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 295 599 613 493 580 63 94 142 150 188
Omsättningstillgångar 2 694 2 453 2 214 1 679 1 271 1 048 921 843 1 231 736
Tillgångar 3 989 3 052 2 826 2 173 1 851 1 111 1 015 985 1 381 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 800 796 595 371 317 200 199 243 222 233
Obeskattade reserver 670 533 333 250 70 7 0 67 47 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 444 173 395 513 570 207 277 220 256 195
Kortfristiga skulder 2 075 1 550 1 503 1 038 894 697 538 455 856 450
Skulder och eget kapital 3 989 3 052 2 826 2 173 1 851 1 111 1 015 985 1 381 924
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 714 902 465 348 382 674 476 564 335 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 210 2 237 2 032 1 898 1 490 1 029 865 991 1 049 1 037
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 001 879 756 675 623 611 484 499 413 422
Utdelning till aktieägare 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 017 9 954 8 042 7 437 5 836 5 312 4 486 4 658 4 210 3 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 8 7 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 377 1 106 894 930 824 885 742 772 841 710
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 457 369 383 365 418 346 10 352 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 662 967 749 365 513 114 -55 66 78 97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,68% 23,78% 8,14% 28,98% 8,63% 19,20% -3,86% 10,13% 18,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,28% 25,72% 15,85% 9,62% 14,64% 3,78% -8,18% 8,32% 1,38% 6,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,45% 7,89% 5,57% 2,81% 4,70% 0,79% -1,86% 1,77% 0,45% 1,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,80% 77,02% 77,17% 71,91% 100,00% 73,08% 72,31% 73,53% 76,65% 74,51%
Rörelsekapital/omsättning 5,62% 9,07% 8,84% 8,62% 6,54% 6,61% 8,60% 8,38% 8,92% 8,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,43% 38,95% 29,74% 25,55% 19,85% 18,46% 19,61% 29,57% 18,53% 28,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,71% 122,00% 107,19% 108,48% 87,70% 98,71% 91,45% 144,62% 112,38% 116,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...