Visa allt om SOSTA Espresso Bar AB
Visa allt om SOSTA Espresso Bar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 811 3 383 3 838 2 851 2 404 5 641 5 538 5 406 5 665 5 628
Övrig omsättning - 153 355 351 373 2 521 - - 8 191
Rörelseresultat (EBIT) -2 105 -1 402 -887 -647 -428 1 916 -142 -250 -81 -20
Resultat efter finansnetto -2 183 -1 480 -955 -682 -429 1 862 -164 -280 -106 -52
Årets resultat 7 0 0 -588 -429 1 787 0 0 -2 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 736 2 171 1 910 2 114 1 013 1 118 230 316 420 646
Omsättningstillgångar 730 910 277 331 393 1 384 601 430 716 702
Tillgångar 3 466 3 081 2 187 2 445 1 406 2 502 831 746 1 137 1 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 101 101 102 690 1 889 101 101 101 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 992 2 492 1 703 2 024 307 0 260 251 600 664
Kortfristiga skulder 366 488 383 320 409 613 469 393 435 581
Skulder och eget kapital 3 466 3 081 2 187 2 445 1 406 2 502 831 746 1 137 1 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 360 360 360 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 906 2 242 1 594 1 280 2 471 1 855 1 905 1 955 1 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 563 652 564 412 769 744 720 745 680
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 811 3 536 4 193 3 202 2 777 8 162 5 538 5 406 5 673 5 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 8 10 7 9 9 9 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 481 423 384 407 267 627 615 541 567 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 308 289 308 188 345 329 294 306 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 566 -854 -559 -337 -292 2 054 -56 7 171 257
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,21% -11,86% 34,62% 18,59% -57,38% 1,86% 2,44% -4,57% 0,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -60,68% -45,50% -40,56% -26,42% -30,09% 76,90% -16,85% -33,24% -5,80% -0,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -43,71% -41,44% -23,11% -22,66% -17,60% 34,11% -2,53% -4,59% -1,17% -0,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,24% 77,09% 77,44% 79,66% 77,91% 77,31% 74,63% 77,12% 76,63% 75,20%
Rörelsekapital/omsättning 7,57% 12,47% -2,76% 0,39% -0,67% 13,67% 2,38% 0,68% 4,96% 2,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,14% 3,28% 4,62% 4,17% 49,08% 75,50% 12,15% 13,54% 8,88% 7,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,38% 86,68% 57,70% 74,06% 85,33% 218,76% 108,96% 83,46% 142,99% 107,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...