Visa allt om Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB
Visa allt om Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 423 5 212 5 389 5 831 5 004 4 765 4 209 5 629 5 421 5 155
Övrig omsättning 90 90 90 - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 221 199 -52 313 77 265 -533 337 -139 -535
Resultat efter finansnetto 217 197 -56 304 67 262 -533 336 -141 -537
Årets resultat 98 110 -4 233 34 272 -468 219 -157 -382
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 304 400 219 261 268 31 54 46 73 89
Omsättningstillgångar 1 042 1 054 1 010 1 105 856 751 570 980 699 770
Tillgångar 1 346 1 454 1 229 1 366 1 124 782 624 1 026 772 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 016 918 809 813 580 408 135 604 385 384
Obeskattade reserver 86 86 31 45 40 7 16 82 17 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 20 0 0 33 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 430 390 508 471 368 472 341 371 475
Skulder och eget kapital 1 346 1 454 1 229 1 366 1 124 782 624 1 026 772 859
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 407 395 342 319 322 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 198 2 346 2 465 1 632 1 408 1 494 1 653 1 473 1 672
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 873 885 949 771 690 737 809 797 851
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 513 5 302 5 479 5 831 5 006 4 765 4 209 5 629 5 421 5 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 5 5 5 5 5 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 775 745 1 078 1 166 1 001 953 842 804 774 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 478 705 721 610 534 560 424 414 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 317 268 11 377 123 288 -505 364 -113 -508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,05% -3,28% -7,58% 16,53% 5,02% 13,21% -25,23% 3,84% 5,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,42% 13,69% -4,23% 22,91% 6,85% 33,89% -85,42% 32,85% -18,01% -62,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,08% 3,82% -0,96% 5,37% 1,54% 5,56% -12,66% 5,99% -2,56% -10,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,51% 88,66% 87,70% 87,77% 85,65% 87,85% 86,58% 89,22% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,72% 11,97% 11,50% 10,24% 7,69% 8,04% 2,33% 11,35% 6,05% 5,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,47% 67,75% 67,79% 62,09% 54,22% 52,83% 23,52% 64,76% 51,46% 44,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 427,05% 245,12% 258,97% 217,52% 181,74% 204,08% 120,76% 287,39% 188,41% 162,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...