Visa allt om Servicekompaniet Andréasson AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 551 932 919 1 901 3 103 3 416 7 588 7 421 6 380 5 617
Övrig omsättning - - - - - 8 54 6 76 168
Rörelseresultat (EBIT) -107 120 87 55 308 -304 -145 -313 -413 532
Resultat efter finansnetto -109 121 86 140 273 -309 -119 -286 -417 537
Årets resultat -109 90 67 140 273 -309 -119 -286 -417 429
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 0 0 0 120 0 0 26 47 73
Omsättningstillgångar 482 326 347 561 600 622 1 565 1 888 1 801 2 173
Tillgångar 606 326 347 561 719 622 1 565 1 915 1 848 2 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 312 208 264 123 -150 159 278 564 981
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 290 15 140 298 596 772 1 406 1 636 1 284 1 264
Skulder och eget kapital 606 326 347 561 719 622 1 565 1 915 1 848 2 245
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 473 459 599 813 713
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 1 659 1 514 3 722 3 601 2 718 1 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 - 523 853 1 364 1 654 1 424 1 026
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 551 932 919 1 901 3 103 3 424 7 642 7 427 6 456 5 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 - 3 7 10 10 19 17 15 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 184 - 306 272 310 342 399 437 425 562
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 138 - 152 206 215 278 289 344 333 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -107 120 87 55 308 -304 -131 -293 -387 569
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,88% 1,41% -51,66% -38,74% -9,16% -54,98% 2,25% 16,32% 13,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,49% 37,42% 25,07% 25,31% 42,84% -48,07% -6,65% -14,62% -21,81% 23,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,24% 13,09% 9,47% 7,47% 9,93% -8,75% -1,37% -3,77% -6,32% 9,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,74% 93,35% 84,66% 96,42% 95,23% 91,66% 86,22% 86,81% 83,35% 85,76%
Rörelsekapital/omsättning 34,85% 33,37% 22,52% 13,83% 0,13% -4,39% 2,10% 3,40% 8,10% 16,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,28% 95,71% 59,94% 47,06% 17,11% -24,12% 10,16% 14,52% 30,52% 43,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,21% 2 173,33% 247,86% 188,26% 100,67% 80,57% 111,31% 115,40% 137,62% 171,91%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...