Visa allt om Brazzup Förvaltnings AB
Visa allt om Brazzup Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 417 2 492 2 472 2 429 2 657 2 605 2 657 2 758 2 871 2 153
Övrig omsättning 68 49 - - 12 75 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 872 934 984 871 1 219 860 455 1 246 1 600 840
Resultat efter finansnetto 374 516 -586 9 274 -139 -58 649 50 -465
Årets resultat 276 516 -515 25 167 17 -37 325 26 -27
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 755 24 891 25 408 25 643 26 154 26 502 26 943 27 031 27 558 28 382
Omsättningstillgångar 412 484 588 521 500 505 617 871 947 470
Tillgångar 30 167 25 374 25 996 26 165 26 654 27 007 27 560 27 902 28 504 28 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 814 2 538 2 021 2 536 2 571 2 403 2 387 2 460 2 135 2 109
Obeskattade reserver 0 0 0 71 87 37 193 214 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 138 20 835 22 141 21 510 22 185 23 552 24 152 24 652 25 082 25 576
Kortfristiga skulder 2 216 2 001 1 833 2 048 1 811 1 015 829 576 1 287 1 167
Skulder och eget kapital 30 167 25 374 25 996 26 165 26 654 27 007 27 560 27 902 28 504 28 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 25 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 33 4 - 0 16 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 10 1 - 0 5 0 0 8 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Omsättning 2 485 2 541 2 472 2 429 2 669 2 680 2 657 2 758 2 871 2 153
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 0 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 417 2 492 2 472 - - 2 605 - - 2 871 2 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 65 43 6 - - 21 - - 33 71
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 528 1 531 1 574 1 472 1 821 1 459 1 047 1 832 2 185 1 298
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,01% 0,81% 1,77% -8,58% 2,00% -1,96% -3,66% -3,94% 33,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,92% 3,72% 3,97% 3,48% 4,60% 3,20% 1,76% 4,54% 5,64% 2,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,49% 37,84% 41,79% 37,46% 46,10% 33,21% 18,29% 45,90% 56,01% 39,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -74,64% -60,87% -50,36% -62,87% -49,34% -19,58% -7,98% 10,70% -11,84% -32,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,33% 10,00% 7,77% 9,90% 9,89% 9,00% 9,18% 9,38% 7,49% 7,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,59% 24,19% 32,08% 25,44% 27,61% 49,75% 74,43% 151,22% 73,58% 40,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...