Visa allt om Svealandstrafiken AB
Visa allt om Svealandstrafiken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 459 992 465 603 440 207 392 812 325 525 280 002 271 105 253 367 253 619 233 339
Övrig omsättning 4 428 6 202 8 447 7 619 4 998 3 715 4 793 5 203 6 244 6 779
Rörelseresultat (EBIT) 3 374 16 488 15 649 19 729 8 692 12 955 12 338 10 895 22 530 6 056
Resultat efter finansnetto 565 14 890 12 365 15 902 3 941 6 229 7 099 8 094 14 537 -51
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 590 255 411 247 274 238 725 240 581 190 997 215 963 201 163 177 700 187 635
Omsättningstillgångar 155 268 138 231 125 828 103 357 112 934 156 489 96 321 95 110 86 830 56 358
Tillgångar 380 858 393 642 373 102 342 082 353 515 347 486 312 284 296 273 264 530 243 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 314 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501
Obeskattade reserver 82 581 129 293 114 427 102 097 86 242 82 332 76 137 69 067 59 689 58 034
Avsättningar (tkr) 0 86 231 85 983 91 420 99 840 97 231 95 861 93 085 90 018 90 049
Långfristiga skulder 82 842 95 699 95 726 84 702 99 715 82 686 67 860 60 743 50 238 52 174
Kortfristiga skulder 78 121 74 918 69 465 56 362 60 217 77 736 64 925 65 877 57 084 36 235
Skulder och eget kapital 380 858 393 642 373 102 342 082 353 515 347 486 312 284 296 273 264 530 243 993
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 506 1 460 1 287 1 286 1 224 1 090 1 016 989 997 1 059
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 173 650 168 996 160 738 149 743 126 453 109 887 101 775 95 235 92 059 80 706
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 65 535 72 424 56 993 97 189 54 450 44 665 47 103 45 757 36 613 43 317
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 464 420 471 805 448 654 400 431 330 523 283 717 275 898 258 570 259 863 240 118
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 105 492 483 485 414 366 276 323 317 294
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 381 946 911 810 786 765 982 784 800 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 332 494 461 415 447 425 553 446 411 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 564 45 835 57 337 62 217 40 399 40 749 36 150 32 102 46 970 28 525
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,21% 5,77% 12,07% 20,67% 16,26% 3,28% 7,00% -0,10% 8,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,89% 4,20% 4,20% 5,84% 2,79% 3,96% 4,31% 3,76% 8,61% 3,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,73% 3,55% 3,56% 5,09% 3,03% 4,92% 4,96% 4,40% 8,98% 3,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,77% 13,60% 12,80% 11,96% 16,19% 28,13% 11,58% 11,54% 11,73% 8,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,97% 27,52% 25,93% 25,47% 21,15% 19,62% 20,37% 19,71% 19,47% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,38% 183,72% 179,75% 181,77% 185,31% 199,66% 145,12% 140,82% 148,51% 150,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...