Visa allt om Gotska Dykericompaniet AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 987 3 710 1 891 2 854 3 686 1 427 1 997 2 096 2 969 2 288
Övrig omsättning 253 86 100 100 102 155 132 67 88 130
Rörelseresultat (EBIT) 226 282 102 -52 -110 -181 40 -155 42 144
Resultat efter finansnetto 186 241 56 -101 -162 -235 -17 -206 -18 97
Årets resultat 186 241 56 -101 -162 -235 -17 -206 -18 81
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 650 1 492 1 449 1 491 1 600 1 758 1 409 1 598 1 389 1 485
Omsättningstillgångar 309 668 337 115 412 242 490 285 489 673
Tillgångar 1 958 2 160 1 786 1 606 2 012 2 000 1 900 1 883 1 878 2 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 349 108 52 103 265 61 78 284 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 778 862 947 1 071 1 195 1 319 1 282 896 1 048 1 200
Kortfristiga skulder 646 949 731 484 715 416 557 910 546 656
Skulder och eget kapital 1 958 2 160 1 786 1 606 2 012 2 000 1 900 1 883 1 878 2 157
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 352 - 0 - - 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 248 234 357 315 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 118 81 74 112 99 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 240 3 796 1 991 2 954 3 788 1 582 2 129 2 163 3 057 2 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 1 855 1 891 2 854 3 686 714 999 1 048 1 485 2 288
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 385 324 219 587 499 177 167 250 224 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 384 223 99 64 6 232 15 228 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,49% 96,19% -33,74% -22,57% 158,30% -28,54% -4,72% -29,40% 29,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,54% 13,06% 5,71% -3,24% -5,47% -9,05% 2,11% -8,23% 2,24% 6,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% 7,60% 5,39% -1,82% -2,98% -12,68% 2,00% -7,40% 1,41% 6,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,57% 43,56% 47,96% 43,80% 33,15% 65,31% 55,18% 64,36% 54,09% 58,35%
Rörelsekapital/omsättning -11,28% -7,57% -20,84% -12,93% -8,22% -12,19% -3,36% -29,82% -1,92% 0,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,27% 16,16% 6,05% 3,24% 5,12% 13,25% 3,21% 4,14% 15,12% 14,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,83% 70,39% 46,10% 23,76% 57,62% 58,17% 87,97% 31,32% 89,56% 102,59%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...