Visa allt om Affärshuset i Mellanfjärden Aktiebolag
Visa allt om Affärshuset i Mellanfjärden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 845 599 772 835 527 588 586 529 473 475
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 39 45 83 66 50 42 170 -27 90
Resultat efter finansnetto 6 5 4 36 14 2 3 114 -94 27
Årets resultat 6 5 4 36 14 2 3 114 -94 27
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 909 967 974 1 017 950 985 1 021 1 006 1 042 1 078
Omsättningstillgångar 157 93 168 230 179 154 152 189 74 150
Tillgångar 1 066 1 060 1 142 1 247 1 129 1 139 1 172 1 196 1 116 1 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 124 119 115 79 65 62 59 -55 39
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 822 815 886 915 959 994 1 026 1 066 1 093 1 116
Kortfristiga skulder 114 121 137 217 91 81 83 71 78 73
Skulder och eget kapital 1 066 1 060 1 142 1 247 1 129 1 139 1 172 1 196 1 116 1 228
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 33 27 - 0 0 3 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 178 - 156 166 71 2 118 8 57 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 12 68 59 28 2 40 4 22 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 845 599 772 835 527 588 586 529 473 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 845 599 772 835 527 - 586 529 473 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 46 172 129 66 - 123 35 94 69
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 97 104 119 102 86 88 206 9 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,07% -22,41% -7,54% 58,44% -10,37% 0,34% 10,78% 11,84% -0,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,10% 3,68% 3,94% 6,66% 5,85% 4,39% 3,58% 14,21% -2,42% 7,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,91% 6,51% 5,83% 9,94% 12,52% 8,50% 7,17% 32,14% -5,71% 18,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,49% 73,62% 85,23% 69,70% 83,30% 69,56% 83,45% 86,39% 80,55% 80,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,09% -4,67% 4,02% 1,56% 16,70% 12,41% 11,77% 22,31% -0,85% 16,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,20% 11,70% 10,42% 9,22% 7,00% 5,71% 5,29% 4,93% -4,93% 3,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,54% 57,02% 101,46% 93,09% 168,13% 159,26% 153,01% 228,17% 58,97% 167,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...