Visa allt om Maskinklippet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 336 021 206 337 130 633 21 851 83 916 85 355 54 502 31 721 23 508 16 527
Övrig omsättning 1 911 1 501 1 374 255 1 064 581 329 204 310 153
Rörelseresultat (EBIT) 10 122 14 717 3 621 -399 2 479 2 996 3 332 1 916 1 027 456
Resultat efter finansnetto 10 497 14 708 3 970 -404 2 490 2 590 3 273 2 104 898 -90
Årets resultat 6 858 8 634 2 379 6 1 604 1 401 1 956 1 431 549 7
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 360 3 709 1 170 1 812 2 040 1 885 876 265 4 413 4 596
Omsättningstillgångar 84 149 46 666 29 372 16 779 16 246 16 733 14 576 10 560 6 411 5 461
Tillgångar 86 509 50 375 30 542 18 591 18 286 18 618 15 452 10 825 10 824 10 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 743 16 884 8 250 5 871 5 864 5 260 4 859 4 903 3 472 2 923
Obeskattade reserver 8 966 7 147 3 461 2 512 3 245 2 901 2 192 1 593 1 270 1 098
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 533 3 854 2 747 1 723 1 676 1 617 2 033 0 3 640 3 880
Kortfristiga skulder 47 267 22 490 16 084 8 485 7 501 8 841 6 368 4 330 2 442 2 156
Skulder och eget kapital 86 509 50 375 30 542 18 591 18 286 18 618 15 452 10 825 10 824 10 057
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 908 7 008 6 575 1 753 - - 3 302 2 735 2 403 2 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 685 2 400 2 577 701 - - 1 393 1 187 1 114 1 051
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000 0 0
Omsättning 337 932 207 838 132 007 22 106 84 980 85 936 54 831 31 925 23 818 16 680
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 17 13 13 11 10 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 668 12 137 7 684 1 681 6 455 7 760 5 450 3 965 3 358 2 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 565 545 193 568 570 477 451 473 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 205 14 799 3 694 -379 2 541 3 040 3 371 1 972 1 276 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,85% 57,95% 497,84% - -1,69% 56,61% 71,82% 34,94% 42,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,14% 29,30% 13,28% -2,01% 14,25% 16,12% 21,89% 20,25% 9,79% 4,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,12% 7,15% 3,10% -1,71% 3,10% 3,52% 6,21% 6,91% 4,51% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,73% 19,00% 19,96% 24,84% 24,55% 23,77% 26,58% 27,19% 26,91% 30,41%
Rörelsekapital/omsättning 10,98% 11,72% 10,17% 37,96% 10,42% 9,25% 15,06% 19,64% 16,88% 20,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,53% 44,58% 35,85% 42,12% 45,91% 40,41% 42,51% 56,77% 41,23% 37,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,85% 130,83% 45,86% 66,10% 65,44% 106,59% 134,38% 122,77% 66,54% 40,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!