Visa allt om Nya Sandarne Radio TV AB
Visa allt om Nya Sandarne Radio TV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 841 1 838 2 370 2 046 2 290 2 453 2 278 2 225 2 312 2 918
Övrig omsättning - 2 74 - - - - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 149 44 427 163 -185 -62 -6 -1 -60 107
Resultat efter finansnetto 148 44 426 160 -186 -63 -5 8 -76 107
Årets resultat 183 33 278 160 -186 -63 -5 7 -17 76
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 58 69 17 0 0 0 6 13 35
Omsättningstillgångar 633 526 682 480 376 542 688 603 826 977
Tillgångar 633 585 751 497 376 542 688 609 839 1 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 268 485 307 147 333 406 411 404 421
Obeskattade reserver 0 89 89 0 0 0 0 0 0 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 228 176 190 229 209 282 198 436 533
Skulder och eget kapital 633 585 751 497 376 542 688 609 839 1 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 318 280 276 253 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 515 577 573 436 548 238 173 155 195 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 237 264 267 204 259 258 214 197 199 180
Utdelning till aktieägare 240 100 250 100 0 0 10 0 0 0
Omsättning 1 841 1 840 2 444 2 046 2 290 2 453 2 278 2 225 2 357 2 918
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 921 919 1 185 1 023 1 145 1 227 1 139 1 113 1 156 973
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 385 425 424 328 413 416 341 331 342 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 149 55 430 167 -185 -62 0 6 -39 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% -22,45% 15,84% -10,66% -6,64% 7,68% 2,38% -3,76% -20,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,54% 7,52% 56,86% 32,80% -49,20% -11,44% -0,73% 1,48% -6,32% 10,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,09% 2,39% 18,02% 7,97% -8,08% -2,53% -0,22% 0,40% -2,29% 3,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,53% 68,01% 64,64% 55,28% 43,58% 45,62% 43,11% 41,30% 37,37% 39,14%
Rörelsekapital/omsättning 19,07% 16,21% 21,35% 14,17% 6,42% 13,58% 17,82% 18,20% 16,87% 15,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,45% 57,68% 73,82% 61,77% 39,10% 61,44% 59,01% 67,49% 48,15% 45,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,75% 171,93% 289,77% 173,68% 109,61% 195,69% 185,11% 214,14% 136,93% 149,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...