Visa allt om Tommy Allström Byggproduktion AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 1 450 836 390 008 640 502 225 038 240 363 259 805 84 037 106 434 63 277 147 513
Övrig omsättning 14 084 1 203 1 926 446 363 467 1 736 2 249 43 86
Rörelseresultat (EBIT) 127 312 13 905 26 647 9 088 9 535 17 742 7 661 5 614 6 458 10 951
Resultat efter finansnetto 129 017 12 610 26 189 9 419 9 629 17 402 5 411 11 567 6 525 9 383
Årets resultat 101 840 11 354 20 530 9 324 8 531 13 407 3 812 7 534 3 631 4 333
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 585 19 589 21 013 20 228 18 777 17 870 17 033 3 861 701 765
Omsättningstillgångar 501 361 185 518 153 454 91 000 61 854 96 974 42 970 42 679 36 477 37 456
Tillgångar 536 946 205 107 174 467 111 229 80 631 114 844 60 003 46 540 37 178 38 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 909 78 069 67 715 48 185 43 361 40 330 29 422 26 610 21 776 18 645
Obeskattade reserver 578 2 101 4 518 4 998 7 848 9 087 8 898 8 923 6 494 4 992
Avsättningar (tkr) 358 300 242 183 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 292 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 361 101 124 637 101 991 57 863 29 422 61 135 21 682 11 007 8 907 14 584
Skulder och eget kapital 536 946 205 107 174 467 111 229 80 631 114 844 60 003 46 540 37 178 38 221
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 642 000 619 579 411 836 560 569 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 207 576 21 722 23 167 17 206 13 053 11 985 12 494 12 649 8 417 8 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 715 953 8 528 9 446 6 988 5 565 4 945 4 443 4 505 2 523 2 223
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 500 1 000 2 500 1 000 0 1 000 0 500
Omsättning 1 464 920 391 211 642 428 225 484 240 726 260 272 85 773 108 683 63 320 147 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 62 58 44 36 34 41 40 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 784 6 290 11 043 5 115 6 677 7 641 2 050 2 661 2 260 5 268
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 511 589 573 558 536 439 456 410 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 870 15 293 27 975 10 061 10 372 18 545 8 145 5 875 6 658 11 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 272,00% -39,11% 184,62% -6,38% -7,48% 209,16% -21,04% 68,20% -57,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,08% 6,80% 15,48% 8,48% 12,06% 15,46% 13,19% 24,85% 17,66% 28,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,91% 3,58% 4,22% 4,19% 4,05% 6,83% 9,42% 10,87% 10,37% 7,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,83% 12,20% 18,93% 21,91% 22,93% 11,82% 33,47% 24,65% 32,86% 16,81%
Rörelsekapital/omsättning 9,67% 15,61% 8,03% 14,73% 13,49% 13,79% 25,33% 29,76% 43,57% 15,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,66% 38,86% 40,83% 46,83% 61,37% 41,29% 60,60% 72,13% 71,45% 58,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,84% 148,69% 149,59% 157,01% 209,81% 158,39% 197,63% 386,68% 408,06% 255,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!