Visa allt om Tommy Allström Byggproduktion AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 390 008 640 502 225 038 240 363 259 805 84 037 106 434 63 277 147 513 144 265
Övrig omsättning 1 203 1 926 446 363 467 1 736 2 249 43 86 -
Rörelseresultat (EBIT) 13 905 26 647 9 088 9 535 17 742 7 661 5 614 6 458 10 951 11 159
Resultat efter finansnetto 12 610 26 189 9 419 9 629 17 402 5 411 11 567 6 525 9 383 11 219
Årets resultat 11 354 20 530 9 324 8 531 13 407 3 812 7 534 3 631 4 333 7 329
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 589 21 013 20 228 18 777 17 870 17 033 3 861 701 765 446
Omsättningstillgångar 185 518 153 454 91 000 61 854 96 974 42 970 42 679 36 477 37 456 39 486
Tillgångar 205 107 174 467 111 229 80 631 114 844 60 003 46 540 37 178 38 221 39 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 069 67 715 48 185 43 361 40 330 29 422 26 610 21 776 18 645 14 812
Obeskattade reserver 2 101 4 518 4 998 7 848 9 087 8 898 8 923 6 494 4 992 2 197
Avsättningar (tkr) 300 242 183 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 292 0 0 0 0 71
Kortfristiga skulder 124 637 101 991 57 863 29 422 61 135 21 682 11 007 8 907 14 584 22 853
Skulder och eget kapital 205 107 174 467 111 229 80 631 114 844 60 003 46 540 37 178 38 221 39 933
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 619 579 411 836 560 569 - - - 725
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 722 23 167 17 206 13 053 11 985 12 494 12 649 8 417 8 496 6 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 528 9 446 6 988 5 565 4 945 4 443 4 505 2 523 2 223 1 746
Utdelning till aktieägare 5 000 500 1 000 2 500 1 000 0 1 000 0 500 500
Omsättning 391 211 642 428 225 484 240 726 260 272 85 773 108 683 63 320 147 599 144 265
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 58 44 36 34 41 40 28 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 290 11 043 5 115 6 677 7 641 2 050 2 661 2 260 5 268 5 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 589 573 558 536 439 456 410 404 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 293 27 975 10 061 10 372 18 545 8 145 5 875 6 658 11 136 11 490
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,11% 184,62% -6,38% -7,48% 209,16% -21,04% 68,20% -57,10% 2,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,80% 15,48% 8,48% 12,06% 15,46% 13,19% 24,85% 17,66% 28,95% 28,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,58% 4,22% 4,19% 4,05% 6,83% 9,42% 10,87% 10,37% 7,50% 7,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,20% 18,93% 21,91% 22,93% 11,82% 33,47% 24,65% 32,86% 16,81% 15,54%
Rörelsekapital/omsättning 15,61% 8,03% 14,73% 13,49% 13,79% 25,33% 29,76% 43,57% 15,51% 11,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,86% 40,83% 46,83% 61,37% 41,29% 60,60% 72,13% 71,45% 58,41% 41,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,69% 149,59% 157,01% 209,81% 158,39% 197,63% 386,68% 408,06% 255,99% 172,26%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...