Visa allt om Karlén Din Murare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 020 4 702 3 840 2 902 2 977 2 722 2 942 3 817 4 006 3 699
Övrig omsättning 18 0 2 0 0 2 188 316 120 16
Rörelseresultat (EBIT) 343 416 -91 77 -100 10 258 1 021 1 247 921
Resultat efter finansnetto 332 404 -113 413 -116 288 249 1 023 1 312 920
Årets resultat 252 234 52 374 -11 257 142 796 726 682
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 064 2 969 2 919 2 870 3 046 2 996 3 767 3 681 2 349 1 752
Omsättningstillgångar 3 621 3 547 3 092 3 310 3 007 2 870 1 771 1 853 2 516 2 487
Tillgångar 6 685 6 516 6 011 6 179 6 052 5 866 5 538 5 534 4 865 4 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 393 3 141 2 907 2 855 3 103 4 204 4 347 4 205 3 849 3 423
Obeskattade reserver 305 289 182 365 338 443 412 353 357 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 423 2 423 2 410 2 399 1 770 668 338 338 286 539
Kortfristiga skulder 565 664 512 560 841 551 440 638 373 245
Skulder och eget kapital 6 685 6 516 6 011 6 179 6 052 5 866 5 538 5 534 4 865 4 239
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 033 120 1 141 1 122 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 536 472 487 355 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 622 1 090 400 0 440 300
Omsättning 4 038 4 702 3 842 2 902 2 977 2 724 3 130 4 133 4 126 3 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 005 1 567 1 280 967 1 489 907 736 954 1 002 1 233
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 762 756 601 913 523 399 408 371 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 358 438 -69 99 -78 31 281 1 049 1 275 949
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,50% 22,45% 32,32% -2,52% 9,37% -7,48% -22,92% -4,72% 8,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,15% 6,40% -1,50% 6,85% -1,60% 5,03% 4,69% 18,76% 27,24% 21,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,56% 8,87% -2,34% 14,58% -3,26% 10,84% 8,84% 27,19% 33,08% 25,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,69% 67,89% 71,09% 81,08% 71,35% 73,22% 71,58% 76,55% 78,93% 67,50%
Rörelsekapital/omsättning 76,02% 61,31% 67,19% 94,76% 72,76% 85,19% 45,24% 31,83% 53,49% 60,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,31% 51,66% 50,72% 50,81% 55,63% 77,56% 84,30% 80,96% 84,52% 81,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 450,62% 385,24% 403,12% 395,36% 234,36% 355,17% 199,77% 163,17% 461,39% 691,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!