Visa allt om Bergfeldts Frisörer AB
Visa allt om Bergfeldts Frisörer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 8 933 6 837 6 051 6 333 6 302 6 151 5 654 5 338 4 861 4 583
Övrig omsättning 17 2 2 - 81 - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 250 691 1 324 1 145 1 223 1 358 718 728 643 243
Resultat efter finansnetto 1 292 709 1 375 1 146 1 227 1 353 564 789 550 304
Årets resultat 1 007 817 909 671 725 745 443 604 258 240
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 180 1 238 456 430 441 472 457 661 174 265
Omsättningstillgångar 2 802 2 277 3 027 3 405 3 146 2 395 1 756 1 367 1 586 1 349
Tillgångar 3 982 3 515 3 483 3 835 3 587 2 867 2 214 2 027 1 761 1 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 196 988 1 072 1 362 1 191 966 721 778 474 416
Obeskattade reserver 1 021 1 021 1 367 1 152 884 651 316 418 431 284
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 765 1 505 1 044 1 320 1 512 1 250 1 176 831 855 913
Skulder och eget kapital 3 982 3 515 3 483 3 835 3 587 2 867 2 214 2 027 1 761 1 614
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 1 182 1 087 1 068 1 063 921 1 042 1 031
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 653 2 214 1 582 1 385 1 552 1 456 1 265 904 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 282 870 976 986 782 843 1 015 881 886
Utdelning till aktieägare 1 000 800 900 1 200 500 500 500 500 300 200
Omsättning 8 950 6 839 6 053 6 333 6 383 6 151 5 670 5 338 4 861 4 583
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 6 6 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 993 760 1 009 1 056 1 050 1 025 942 890 810 917
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 459 572 651 638 585 596 549 499 597
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 324 765 1 334 1 167 1 250 1 391 808 828 734 329
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,66% 12,99% -4,45% 0,49% 2,45% 8,79% 5,92% 9,81% 6,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,45% 20,31% 39,51% 30,22% 34,40% 47,61% 32,66% 39,71% 37,19% 19,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,46% 10,44% 22,74% 18,30% 19,58% 22,19% 12,79% 15,08% 13,47% 6,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,00% 86,78% 90,60% 91,65% 91,38% 91,85% 90,29% 90,67% 89,43% 90,20%
Rörelsekapital/omsättning 11,61% 11,29% 32,77% 32,92% 25,93% 18,61% 10,26% 10,04% 15,04% 9,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,03% 50,76% 61,39% 58,95% 51,37% 50,43% 43,08% 53,58% 44,54% 38,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,52% 140,07% 276,25% 243,94% 195,50% 180,16% 135,80% 150,18% 172,05% 132,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...