Visa allt om Story AB
Visa allt om Story AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 410 10 750 10 178 8 930 8 733 8 538 6 521 7 277 3 801 4 201
Övrig omsättning - - 64 76 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 -102 446 35 3 229 - 18 70 0
Resultat efter finansnetto 64 -119 451 30 -34 92 - -11 61 -2
Årets resultat 34 12 245 17 -17 40 - 8 10 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 256 207 249 314 421 272 281 273 265
Omsättningstillgångar 1 759 1 174 1 417 952 1 353 1 388 840 962 932 917
Tillgångar 2 034 1 429 1 623 1 201 1 667 1 809 1 112 1 243 1 205 1 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 492 459 447 202 185 202 162 132 124 113
Obeskattade reserver 0 0 127 12 12 29 0 0 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 350 350 300 88 138 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 541 621 699 687 1 383 1 440 950 1 111 1 047 1 069
Skulder och eget kapital 2 034 1 429 1 623 1 201 1 667 1 809 1 112 1 243 1 205 1 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 *
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 322 384 384 384 384 459 206 219 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 533 481 674 681 481 670 578 88 2 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 169 193 295 299 262 290 284 89 70 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 410 10 750 10 242 9 006 8 733 8 538 6 521 7 277 3 801 4 201
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 4 4 4 3 3 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 545 2 233 2 183 2 846 2 174 7 277 3 801 2 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 350 370 306 429 366 523 350 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 144 -64 488 103 92 392 - 140 168 83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,16% 5,62% 13,98% 2,26% 2,28% 30,93% -10,39% 91,45% -9,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,26% -6,86% 27,91% 5,66% 0,18% 12,66% - 2,41% 5,89% 0,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,03% -0,91% 4,45% 0,76% 0,03% 2,68% - 0,41% 1,87% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,33% 14,73% 25,41% 38,19% 40,09% 53,27% - 49,25% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,09% 5,14% 7,05% 2,97% -0,34% -0,61% -1,69% -2,05% -3,03% -3,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,19% 32,12% 33,65% 17,56% 11,63% 12,35% 14,57% 10,62% 12,32% 9,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,15% 189,05% 202,72% 138,57% 97,83% 96,39% 88,42% 86,59% 89,02% 85,78%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-08 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...