Visa allt om Wagnfabriken Motala Aktiebolag
Visa allt om Wagnfabriken Motala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 846 7 740 8 711 16 015 29 370 33 738 20 291 17 695 20 363 18 976
Övrig omsättning 188 3 529 375 268 156 53 75 91 195 126
Rörelseresultat (EBIT) 1 817 2 353 863 -1 780 208 435 1 803 681 3 734 3 468
Resultat efter finansnetto 1 786 2 262 730 -1 937 8 299 1 712 652 3 582 3 324
Årets resultat 710 455 730 -1 937 60 141 1 262 492 2 533 2 387
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 0 3 639 3 908 2 757 2 982 3 199 3 282 3 644 4 532
Omsättningstillgångar 5 311 9 066 2 770 3 535 9 555 16 839 9 253 7 751 9 390 7 490
Tillgångar 5 623 9 066 6 409 7 443 12 312 19 822 12 453 11 032 13 034 12 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 397 1 902 1 687 958 3 120 6 668 6 528 5 266 6 775 4 843
Obeskattade reserver 370 0 0 0 0 75 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 30 150 150 405 565 642 0 0 181 0
Långfristiga skulder 0 0 2 668 3 086 3 992 4 975 1 644 1 510 1 690 1 705
Kortfristiga skulder 2 826 7 014 1 904 2 996 4 635 7 462 4 281 4 257 4 389 5 475
Skulder och eget kapital 5 623 9 066 6 409 7 443 12 312 19 822 12 453 11 032 13 034 12 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 461 355 497 297 942
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 004 1 636 1 503 1 936 2 631 2 431 1 507 1 176 1 327 1 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 846 671 650 788 1 144 1 109 840 809 1 320 987
Utdelning till aktieägare 0 214 240 0 1 600 3 000 0 0 2 001 600
Omsättning 17 034 11 269 9 086 16 283 29 526 33 791 20 366 17 786 20 558 19 102
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 7 8 8 8 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 808 1 548 1 452 2 288 3 671 4 217 2 536 2 528 2 545 2 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 465 361 392 473 499 341 377 366 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 850 2 542 1 132 -1 558 430 796 2 143 1 101 4 194 3 973
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 117,65% -11,15% -45,61% -45,47% -12,95% 66,27% 14,67% -13,10% 7,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,67% 26,05% 13,48% -23,65% 1,97% 2,19% 14,48% 7,51% 28,85% 28,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,90% 30,52% 9,92% -10,99% 0,83% 1,29% 8,89% 4,68% 18,46% 18,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,67% 19,78% 44,23% 15,17% 20,74% 25,06% 42,24% 42,93% 61,02% 75,40%
Rörelsekapital/omsättning 14,75% 26,51% 9,94% 3,37% 16,75% 27,79% 24,50% 19,75% 24,56% 10,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,76% 20,98% 26,32% 12,87% 25,34% 33,92% 52,42% 47,73% 51,98% 40,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,82% 101,34% 85,92% 37,65% 68,20% 157,50% 107,40% 85,93% 130,49% 54,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...