Visa allt om Aktiebolaget Jakobsdals Charkuteri
Visa allt om Aktiebolaget Jakobsdals Charkuteri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 248 024 250 414 239 572 217 036 216 265 215 474 208 014 204 072 186 845 159 672
Övrig omsättning 1 145 971 573 492 449 2 894 3 336 921 386 -
Rörelseresultat (EBIT) 11 259 17 058 6 500 13 178 17 430 13 798 11 113 22 361 13 372 8 389
Resultat efter finansnetto 11 200 16 974 6 483 13 211 17 445 13 841 11 312 22 466 13 334 8 365
Årets resultat 7 922 4 994 1 403 2 775 15 750 10 550 8 335 16 282 10 455 5 768
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 389 24 382 20 034 16 505 18 433 21 118 23 969 12 378 13 112 12 583
Omsättningstillgångar 37 794 60 576 57 146 69 973 64 160 59 338 54 398 63 326 54 680 54 784
Tillgångar 56 183 84 959 77 180 86 478 82 594 80 456 78 367 75 704 67 793 67 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 642 39 388 34 394 44 993 42 218 37 388 34 945 33 243 26 543 25 668
Obeskattade reserver 15 036 14 084 14 121 14 026 15 462 18 319 18 960 19 097 18 898 19 956
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 505 31 487 28 664 27 459 24 913 24 749 24 462 23 364 22 352 21 743
Skulder och eget kapital 56 183 84 959 77 180 86 478 82 594 80 456 78 367 75 704 67 793 67 367
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - 1 488 8 321 3 322 3 351 3 480 3 446 3 398 2 333 2 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 841 35 539 33 587 32 698 31 332 29 608 28 687 26 051 25 259 20 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 906 16 433 15 874 14 689 12 396 12 322 11 570 10 769 9 344 8 978
Utdelning till aktieägare 0 0 0 12 002 0 0 0 0 0 0
Omsättning 249 169 251 385 240 145 217 528 216 714 218 368 211 350 204 993 187 231 159 672
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 89 88 87 88 88 83 83 78 77 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 787 2 846 2 754 2 466 2 458 2 596 2 506 2 616 2 427 2 419
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 634 632 591 544 563 539 535 493 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 665 22 448 11 925 18 010 21 951 18 344 15 786 25 260 16 358 11 105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,95% 4,53% 10,38% 0,36% 0,37% 3,59% 1,93% 9,22% 17,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,04% 20,09% 8,42% 15,29% 21,15% 17,23% 14,45% 29,69% 19,73% 12,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 6,81% 2,71% 6,09% 8,08% 6,43% 5,44% 11,02% 7,16% 5,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,61% 49,01% 46,61% 48,64% 47,29% 44,35% 44,60% 47,41% 44,44% 43,41%
Rörelsekapital/omsättning 2,13% 11,62% 11,89% 19,59% 18,15% 16,05% 14,39% 19,58% 17,30% 20,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,26% 59,29% 58,83% 64,68% 65,72% 63,25% 62,42% 62,50% 59,70% 59,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,41% 159,32% 169,87% 232,14% 229,70% 213,89% 198,50% 250,54% 224,29% 229,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...