Visa allt om Auto Force Sweden Aktiebolag
Visa allt om Auto Force Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 437 570 752 697 996 1 112 1 058 968 735 1 026
Övrig omsättning 788 - 76 - - - 263 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 784 199 320 78 63 126 263 121 7 214
Resultat efter finansnetto 782 191 306 59 37 89 246 141 -24 208
Årets resultat 462 151 179 46 38 50 118 118 -24 148
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 400 536 644 775 894 1 037 316 644 802
Omsättningstillgångar 1 030 928 761 681 527 511 526 553 194 355
Tillgångar 1 275 1 329 1 297 1 325 1 302 1 404 1 563 869 838 1 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 587 350 349 233 187 199 249 281 163 279
Obeskattade reserver 349 159 164 89 89 105 85 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 518 595 664 730 794 854 310 382 468
Kortfristiga skulder 340 301 188 338 296 306 375 278 293 410
Skulder och eget kapital 1 275 1 329 1 297 1 325 1 302 1 404 1 563 869 838 1 157
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 420 - 401 340 287 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 46 99 135 0 420 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 10 24 132 132 126 105 91 108
Utdelning till aktieägare 400 225 150 50 0 50 100 150 0 92
Omsättning 1 225 570 828 697 996 1 112 1 321 968 735 1 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 437 570 752 697 996 1 112 1 058 968 735 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 17 77 132 179 572 574 538 460 383 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 845 334 457 218 203 270 527 297 185 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,33% -24,20% 7,89% -30,02% -10,43% 5,10% 9,30% 31,70% -28,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,49% 15,12% 24,75% 6,11% 4,99% 8,97% 16,83% 17,49% 0,95% 18,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 179,41% 35,26% 42,69% 11,62% 6,53% 11,33% 24,86% 15,70% 1,09% 20,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 157,89% 110,00% 76,20% 49,21% 23,19% 18,44% 14,27% 28,41% -13,47% -5,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,39% 35,67% 36,77% 22,82% 19,40% 19,69% 19,94% 32,34% 19,45% 24,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 302,94% 308,31% 404,79% 201,48% 178,04% 166,99% 140,27% 198,92% 66,21% 86,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...