Visa allt om Butiksutrustning Ledin AB
Visa allt om Butiksutrustning Ledin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 059 3 304 3 122 4 561 3 837 4 302 3 979 3 762 4 904 3 574
Övrig omsättning 1 - - - 1 24 - 3 38 -
Rörelseresultat (EBIT) 245 540 269 557 246 356 124 286 398 143
Resultat efter finansnetto 187 718 251 544 170 217 87 250 396 139
Årets resultat 138 453 199 315 48 155 99 121 187 51
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 347 4 502 1 005 936 887 950 985 1 232 593 334
Omsättningstillgångar 379 257 563 594 401 529 671 388 1 031 526
Tillgångar 4 726 4 759 1 568 1 530 1 288 1 479 1 656 1 621 1 625 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 636 648 445 436 271 366 338 369 368 271
Obeskattade reserver 404 404 356 374 242 185 234 293 219 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 185 3 254 141 193 235 355 458 506 140 127
Kortfristiga skulder 502 453 627 527 541 573 624 452 897 355
Skulder och eget kapital 4 726 4 759 1 568 1 530 1 288 1 479 1 656 1 621 1 625 860
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 340 425 405 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 258 431 394 337 457 70 85 51 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 135 196 188 159 221 196 196 168 221
Utdelning till aktieägare 150 150 250 150 150 143 128 0 120 90
Omsättning 2 060 3 304 3 122 4 561 3 838 4 326 3 979 3 765 4 942 3 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 059 3 304 3 122 4 561 3 837 4 302 3 979 3 762 4 904 3 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 474 701 670 570 754 679 769 692 718
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 245 540 269 560 249 359 128 294 403 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,68% 5,83% -31,55% 18,87% -10,81% 8,12% 5,77% -23,29% 37,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,23% 15,53% 17,28% 36,73% 15,30% 16,43% 9,72% 17,64% 24,49% 16,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,00% 22,37% 8,68% 12,32% 5,13% 5,65% 4,05% 7,60% 8,12% 4,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,53% 50,18% 47,66% 43,17% 37,01% 40,68% 37,85% 50,58% 35,54% 42,36%
Rörelsekapital/omsättning -5,97% -5,93% -2,05% 1,47% -3,65% -1,02% 1,18% -1,70% 2,73% 4,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,13% 20,24% 46,09% 47,56% 34,89% 33,97% 30,82% 36,09% 32,35% 40,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,50% 56,73% 89,79% 112,71% 74,12% 91,45% 104,01% 75,00% 107,80% 121,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...