Visa allt om Klimatutveckling i Stockholm AB
Visa allt om Klimatutveckling i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 100 175 575 529 310 516 542 553 479 511
Övrig omsättning - - 5 - - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 -24 212 34 -40 52 -31 -14 31 -4
Resultat efter finansnetto -53 -21 221 39 -37 47 -30 -18 16 -7
Årets resultat -18 -1 130 38 -37 47 -30 -14 8 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 2 5 9 13 5 6 42 58 100
Omsättningstillgångar 236 344 612 340 272 324 293 278 182 168
Tillgångar 278 347 617 349 285 329 299 320 241 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 161 262 132 94 131 84 114 128 150
Obeskattade reserver 0 35 55 0 0 0 0 0 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 151 301 218 191 198 216 207 110 119
Skulder och eget kapital 278 347 617 349 285 329 299 320 241 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 185 170 295 330 160 210
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 78 240 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 5 17 90 65 72 106 110 63 71
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 100 175 580 529 310 516 552 553 479 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 175 575 529 310 516 542 553 479 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 11 102 340 236 269 410 423 234 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -38 -22 216 38 -36 54 -9 7 58 27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,86% -69,57% 8,70% 70,65% -39,92% -4,80% -1,99% 15,45% -6,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,35% -6,05% 35,82% 11,17% -12,98% 15,81% -10,03% -3,75% 13,28% -1,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -51,00% -12,00% 38,43% 7,37% -11,94% 10,08% -5,54% -2,17% 6,68% -0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 97,16% 100,00% 88,37% 97,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,00% 110,29% 54,09% 23,06% 26,13% 24,42% 14,21% 12,84% 15,03% 9,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,44% 54,27% 49,42% 37,82% 32,98% 39,82% 28,09% 35,62% 54,31% 55,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,53% 227,81% 203,32% 155,96% 142,41% 163,64% 135,65% 134,30% 165,45% 141,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...