Visa allt om Guy Eriksson Marknadskommunikation AB
Visa allt om Guy Eriksson Marknadskommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 369 275 361 1 116 1 819 399
Övrig omsättning 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Rörelseresultat (EBIT) -99 -111 -304 -308 -128 -101 -50 -513 -345 -528
Resultat efter finansnetto 26 -136 -218 -260 112 204 312 -400 97 -8
Årets resultat 26 -136 -218 -135 96 172 345 -365 -114 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 675 1 342 1 322 1 402 1 554 1 545 1 515 1 516 1 876 1 657
Omsättningstillgångar 15 30 49 202 519 511 456 294 553 561
Tillgångar 1 689 1 372 1 371 1 604 2 073 2 056 1 971 1 810 2 429 2 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 104 240 458 733 637 585 241 725 931
Obeskattade reserver 0 0 0 0 125 155 204 242 277 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 860 860 860 811 811 811 811 811 811 811
Kortfristiga skulder 699 409 271 335 404 453 371 517 616 313
Skulder och eget kapital 1 689 1 372 1 371 1 604 2 073 2 056 1 971 1 810 2 429 2 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 117 321 179 176 289 219 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 75 - 0 0 0 364 518 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 14 63 92 152 109 556 261 351 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 0 120 0 120 92
Omsättning 15 15 15 15 384 290 376 1 132 1 834 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 1 1 1 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 369 275 - 558 910 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 140 210 473 288 - 432 576 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -83 -99 -292 -296 -115 -88 -37 -500 -332 -510
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 34,18% -23,82% -67,65% -38,65% 355,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 8,15% 13,33% 18,52% -18,56% 19,47% 1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 45,80% 99,64% 101,11% -30,11% 26,00% 11,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 51,43% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 31,17% 21,09% 23,55% -19,98% -3,46% 62,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,70% 7,58% 17,51% 28,55% 39,80% 36,54% 37,31% 23,17% 38,06% 47,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,15% 7,33% 18,08% 60,30% 128,47% 112,80% 122,91% 56,87% 89,77% 179,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...