Visa allt om BD Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 197 612 190 065 175 646 156 008 171 776 165 282 197 838 166 737 125 568 151 908
Övrig omsättning 2 474 1 155 948 1 079 58 48 1 706 179 28 18
Rörelseresultat (EBIT) 7 836 7 656 7 146 6 645 5 711 6 927 13 487 9 479 7 815 8 335
Resultat efter finansnetto 8 496 6 980 7 145 6 629 5 704 6 920 13 449 9 489 8 568 8 304
Årets resultat 7 133 5 146 5 409 4 952 3 774 3 899 7 688 5 446 4 833 4 732
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 527 3 777 3 526 3 972 4 359 3 476 5 148 4 773 2 649 2 589
Omsättningstillgångar 87 627 81 729 86 134 68 031 75 110 84 209 66 924 77 771 50 067 48 610
Tillgångar 91 154 85 506 89 660 72 004 79 468 87 685 72 072 82 545 52 716 51 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 979 33 846 32 700 31 290 28 839 26 065 23 465 17 078 12 931 9 599
Obeskattade reserver 14 306 14 791 14 625 14 480 14 282 13 515 11 646 8 117 5 660 3 673
Avsättningar (tkr) 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 13 700 13 700 4 800 5 300 5 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 069 32 069 37 535 21 433 31 548 34 406 23 261 52 551 28 824 32 928
Skulder och eget kapital 91 154 85 506 89 660 72 004 79 468 87 685 72 072 82 545 52 716 51 200
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 1 430 1 464 1 441 1 563 981 724 748 942 1 045 868
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 464 26 871 25 530 24 435 25 750 23 911 24 271 23 504 21 724 21 456
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 294 10 115 10 472 10 844 11 045 8 825 7 868 7 774 8 194 8 237
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 4 000 4 000 2 500 1 000 1 300 1 300 1 300 1 500
Omsättning 200 086 191 220 176 594 157 087 171 834 165 330 199 544 166 916 125 596 151 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 69 69 69 69 66 70 70 63 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 745 2 755 2 546 2 261 2 490 2 504 2 826 2 382 1 993 2 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 571 557 536 539 512 464 463 484 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 619 8 392 7 801 7 310 6 366 7 377 13 863 9 714 8 285 8 783
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% 8,21% 12,59% -9,18% 3,93% -16,46% 18,65% 32,79% -17,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,33% 8,95% 7,97% 9,23% 7,19% 7,90% 18,72% 11,52% 16,36% 16,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,30% 4,03% 4,07% 4,26% 3,32% 4,19% 6,82% 5,70% 6,87% 5,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,72% 32,15% 32,68% 36,12% 34,72% 31,51% 28,90% 33,55% 41,72% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 26,60% 26,13% 27,67% 29,87% 25,36% 30,13% 22,07% 15,13% 16,92% 10,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,81% 53,08% 49,19% 59,14% 50,31% 41,75% 45,16% 28,36% 32,44% 24,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 249,81% 254,79% 229,42% 317,32% 238,02% 244,69% 287,62% 147,95% 173,63% 147,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!