Visa allt om Skellefteå Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Skellefteå Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 118 14 406 10 743 9 444 9 448 8 799 10 057 13 359 8 285 8 418
Övrig omsättning 2 620 184 537 - - - 40 24 62 18
Rörelseresultat (EBIT) 4 465 1 971 685 676 790 616 923 858 511 574
Resultat efter finansnetto 4 753 2 001 702 680 838 677 931 879 489 580
Årets resultat 2 812 1 297 689 478 583 617 530 505 610 372
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 433 1 561 1 214 992 1 004 1 180 943 635 658
Omsättningstillgångar 7 084 4 338 2 720 1 961 2 500 2 848 3 351 2 811 2 786 2 758
Tillgångar 7 084 5 771 4 281 3 175 3 492 3 852 4 531 3 754 3 421 3 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 530 2 918 1 620 1 132 1 653 1 670 1 553 1 523 1 618 1 407
Obeskattade reserver 1 860 725 400 580 570 550 650 470 320 710
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 292 758 300 0 0 0 0 20 20
Kortfristiga skulder 693 1 837 1 502 1 163 1 268 1 632 2 328 1 761 1 463 1 278
Skulder och eget kapital 7 084 5 771 4 281 3 175 3 492 3 852 4 531 3 754 3 421 3 416
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 221 481 446 435 434 435 483 379 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 110 3 602 2 394 1 863 1 942 1 993 1 852 2 272 1 741 1 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 100 96 - - -
Sociala kostnader 1 263 1 411 1 243 995 1 012 1 006 955 1 226 854 913
Utdelning till aktieägare 4 310 1 200 0 200 1 000 600 500 500 600 400
Omsättning 14 738 14 590 11 280 9 444 9 448 8 799 10 097 13 383 8 347 8 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 11 8 6 6 7 7 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 515 1 310 1 343 1 574 1 575 1 257 1 437 1 484 1 036 1 052
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 483 520 558 576 503 474 453 380 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 545 2 032 749 689 811 685 1 009 973 639 704
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,88% 34,10% 13,75% -0,04% 7,38% -12,51% -24,72% 61,24% -1,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 67,15% 34,99% 16,61% 21,51% 24,57% 17,60% 20,53% 23,92% 15,81% 17,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,26% 14,01% 6,62% 7,23% 9,08% 7,71% 9,25% 6,72% 6,53% 6,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,59% 60,88% 55,40% 55,80% 59,03% 57,82% 52,90% 47,04% 58,07% 58,15%
Rörelsekapital/omsättning 52,74% 17,36% 11,34% 8,45% 13,04% 13,82% 10,17% 7,86% 15,97% 17,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,43% 60,36% 45,13% 49,12% 59,37% 53,88% 44,85% 49,58% 54,03% 56,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 022,22% 202,45% 142,54% 166,72% 195,58% 161,95% 143,30% 158,77% 189,41% 204,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...