Visa allt om Tandläkare Monica Andersson-Falk AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 017 2 244 2 454 2 028 2 223 2 141 2 220 2 013 2 507 2 297
Övrig omsättning 291 37 2 0 83 0 0 0 4 0
Rörelseresultat (EBIT) 582 867 559 277 425 278 301 245 476 347
Resultat efter finansnetto 582 867 559 277 428 189 310 276 508 364
Årets resultat 454 1 222 397 288 443 150 188 178 293 200
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 395 460 563 676 715 1 139 986 1 015 1 033
Omsättningstillgångar 1 924 1 709 1 580 1 414 1 556 1 513 1 299 1 672 1 438 1 197
Tillgångar 2 124 2 104 2 040 1 977 2 233 2 228 2 438 2 657 2 453 2 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 016 1 563 741 744 856 814 914 926 948 806
Obeskattade reserver 0 0 696 652 750 876 921 859 819 721
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 541 604 581 626 538 604 873 686 703
Skulder och eget kapital 2 124 2 104 2 040 1 977 2 233 2 228 2 438 2 657 2 453 2 230
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 409 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 709 675 690 333 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 364 352 353 328 330
Utdelning till aktieägare 1 000 0 400 400 400 400 250 200 200 150
Omsättning 2 308 2 281 2 456 2 028 2 306 2 141 2 220 2 013 2 511 2 297
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 009 1 122 1 227 1 014 1 112 1 071 1 110 1 007 1 254 1 149
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 382 569 561 572 551 529 540 570 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 603 933 662 391 534 430 414 354 578 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,12% -8,56% 21,01% -8,77% 3,83% -3,56% 10,28% -19,70% 9,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,40% 41,21% 27,40% 14,01% 19,12% 12,75% 13,21% 10,58% 20,67% 16,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,85% 38,64% 22,78% 13,66% 19,21% 13,26% 14,50% 13,96% 20,22% 15,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,80% 92,87% 92,01% 92,55% 88,30% 91,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 90,03% 52,05% 39,77% 41,07% 41,84% 45,54% 31,31% 39,69% 30,00% 21,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,92% 74,29% 62,94% 63,36% 64,53% 67,20% 66,96% 60,07% 63,25% 59,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 781,48% 315,90% 261,59% 243,37% 248,56% 281,23% 215,07% 191,52% 209,62% 170,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!