Visa allt om Halmstad Snickarteam AB
Visa allt om Halmstad Snickarteam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 907 7 118 1 190 888 1 507 7 484 7 128 6 359 8 345 7 433
Övrig omsättning 395 406 342 206 204 317 101 187 98 103
Rörelseresultat (EBIT) -326 156 -66 53 116 328 206 -96 196 449
Resultat efter finansnetto -246 148 17 17 71 291 176 -167 138 371
Årets resultat -116 61 13 31 129 126 129 -106 37 246
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 229 89 56 95 261 353 346 364 193
Omsättningstillgångar 1 069 2 287 658 888 1 119 1 896 1 302 1 048 2 343 1 412
Tillgångar 1 283 2 516 747 944 1 214 2 157 1 654 1 394 2 707 1 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 342 459 398 385 498 369 244 115 221 384
Obeskattade reserver 0 130 62 63 87 146 26 0 61 0
Avsättningar (tkr) 16 16 16 16 16 158 158 131 179 130
Långfristiga skulder 0 0 0 150 350 140 0 92 396 0
Kortfristiga skulder 924 1 911 270 330 262 1 344 1 226 1 056 1 850 1 091
Skulder och eget kapital 1 283 2 516 747 944 1 214 2 157 1 654 1 394 2 707 1 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 197 258 555 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 2 263 748 392 34 1 109 1 812 2 059 1 803 1 407
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 791 256 139 11 370 854 1 046 938 857
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 5 302 7 524 1 532 1 094 1 711 7 801 7 229 6 546 8 443 7 536
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 3 2 1 4 8 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 818 1 017 397 444 1 507 1 871 891 707 927 929
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 443 337 267 45 381 365 378 386 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -273 177 -58 62 140 357 274 -34 240 459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,06% 498,15% 34,01% -41,07% -79,86% 4,99% 12,09% -23,80% 12,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,10% 6,20% 3,75% 5,61% 9,64% 15,25% 12,45% -9,25% 5,73% 24,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,99% 2,19% 2,35% 5,97% 7,76% 4,40% 2,89% -2,03% 1,86% 5,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,01% 43,80% 59,41% 49,10% -0,27% 29,33% 54,64% 64,33% 56,74% 54,85%
Rörelsekapital/omsättning 2,95% 5,28% 32,61% 62,84% 56,87% 7,38% 1,07% -0,13% 5,91% 4,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,66% 22,27% 59,75% 45,99% 46,30% 22,10% 15,91% 8,25% 9,79% 23,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,69% 100,47% 243,70% 269,09% 427,10% 141,07% 106,20% 99,24% 126,65% 129,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...