Visa allt om Halmstad Snickarteam AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 761 7 581 6 846 6 238 5 423 4 907 7 118 1 190 888 1 507
Övrig omsättning 325 37 15 281 335 395 406 342 206 204
Rörelseresultat (EBIT) 108 253 219 218 200 -326 156 -66 53 116
Resultat efter finansnetto 105 251 215 209 194 -246 148 17 17 71
Årets resultat 79 191 126 154 186 -116 61 13 31 129
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 200 285 383 158 214 229 89 56 95
Omsättningstillgångar 2 060 2 166 2 058 1 406 1 528 1 069 2 287 658 888 1 119
Tillgångar 2 207 2 366 2 344 1 789 1 687 1 283 2 516 747 944 1 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 880 901 810 684 529 342 459 398 385 498
Obeskattade reserver 50 50 50 0 0 0 130 62 63 87
Avsättningar (tkr) 16 16 0 0 0 16 16 16 16 16
Långfristiga skulder 0 0 16 16 16 0 0 0 150 350
Kortfristiga skulder 1 262 1 399 1 468 1 090 1 142 924 1 911 270 330 262
Skulder och eget kapital 2 207 2 366 2 344 1 789 1 687 1 283 2 516 747 944 1 214
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 2 263 748 392 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 791 256 139 11
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 086 7 618 6 861 6 519 5 758 5 302 7 524 1 532 1 094 1 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 7 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 294 1 264 1 141 1 040 904 818 1 017 397 444 1 507
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 436 383 423 404 439 443 337 267 45
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 161 338 317 324 256 -273 177 -58 62 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,37% 10,74% 9,75% 15,03% 10,52% -31,06% 498,15% 34,01% -41,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,89% 10,69% 9,34% 12,19% 11,86% -19,10% 6,20% 3,75% 5,61% 9,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,39% 3,34% 3,20% 3,49% 3,69% -4,99% 2,19% 2,35% 5,97% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,45% 46,42% 47,90% 54,87% 53,31% 62,01% 43,80% 59,41% 49,10% -0,27%
Rörelsekapital/omsättning 10,28% 10,12% 8,62% 5,07% 7,12% 2,95% 5,28% 32,61% 62,84% 56,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% 39,73% 36,22% 38,23% 31,36% 26,66% 22,27% 59,75% 45,99% 46,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,23% 154,82% 140,19% 128,99% 133,80% 115,69% 100,47% 243,70% 269,09% 427,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!