Visa allt om Restaurang Deli Garden AB
Visa allt om Restaurang Deli Garden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 079 2 094 2 216 2 281 2 134 2 105 2 196 1 953 1 648 1 511
Övrig omsättning 1 3 - 23 - - 4 - 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 21 -106 -124 21 -8 -22 -69 -116 -20 -14
Resultat efter finansnetto 21 -106 -124 18 -12 -26 -72 -120 -7 -17
Årets resultat 21 -106 -124 18 -12 -26 -72 -120 -7 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 0 61 132 203 275 347 418 496 86
Omsättningstillgångar 276 292 317 413 373 405 363 541 619 714
Tillgångar 296 292 378 545 576 679 710 959 1 115 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 -5 -18 106 88 75 29 -27 93 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 179 279 280 375 412 500 826 827 563
Kortfristiga skulder 100 118 117 159 114 192 181 160 195 167
Skulder och eget kapital 296 292 378 545 576 679 710 959 1 115 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 220 230 240 240 260 237 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 655 707 780 492 483 439 518 443 280 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 275 261 273 254 257 271 270 221 164 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 080 2 097 2 216 2 304 2 134 2 105 2 200 1 953 1 649 1 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 520 524 554 570 534 526 549 488 412 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 146 244 155 245 142 238 258 231 171 141
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 -45 -53 92 64 50 3 -38 61 11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,72% -5,51% -2,85% 6,89% 1,38% -4,14% 12,44% 18,51% 9,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,09% -36,30% -32,80% 3,85% -1,39% -3,24% -9,72% -12,10% -0,27% -1,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,01% -5,06% -5,60% 0,92% -0,37% -1,05% -3,14% -5,94% -0,18% -0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,03% 73,26% 73,38% 74,27% 75,68% 76,01% 72,13% 71,33% 74,21% 70,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,47% 8,31% 9,03% 11,14% 12,14% 10,12% 8,29% 19,51% 25,73% 36,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,22% -1,71% -4,76% 19,45% 15,28% 11,05% 4,08% -2,82% 8,34% 8,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,00% 193,22% 217,95% 211,32% 263,16% 164,58% 164,64% 294,38% 280,00% 397,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...